HomeNieuwsEconomieAlliander vraagt om kapitaal bij aandeelhouders waaronder Purmerend en Beemster

Alliander vraagt om kapitaal bij aandeelhouders waaronder Purmerend en Beemster

Alliander moet de komende jaren grote investeringen doen in de energie-infrastructuur om de afspraken uit het Klimaatakkoord voor 2030 waar te kunnen maken. Er is sprake van een versnelling van de energietransitie en steeds meer duurzame lokale opwek én een groeiende vraag naar elektrisch vermogen. Dit vraagt grote aanpassingen van het energiesysteem. Als gevolg hiervan moet de capaciteit van de elektriciteitsnetten van Alliander de komende jaren op veel plekken worden verdubbeld. Vandaar dat Alliander aan de aandeelhouders vraagt om kapitaal.

De gemeenteraden van Beemster en Purmerend worden gevraagd in te stemmen om geen wensen en bedenkingen te hebben. Het gaat per saldo voor de nieuwe gemeente Purmerend om zo’n € 2 miljoen. De rentevergoeding dekt de kosten.

Investeringen niet alleen gedekt met leningen op kapitaalmarkt

Alliander verwacht dat de totale investeringen op korte termijn oplopen tot ongeveer € 1,2 miljard per jaar. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar terug. Een groot deel van dit geld zal worden geleend op de kapitaalmarkt en met tarieven over vele jaren worden terugverdiend. Maar deze enorme investeringsopgave kan niet alleen met vreemd vermogen worden gerealiseerd. Er is ook eigen kapitaal nodig.
Vandaar dat Alliander aan alle aandeelhouders vraagt om kapitaal. De aandeelhouders van Alliander zijn enkele provincies en gemeenten. De gemeente Purmerend en de gemeente Beemster zijn kleine aandeelhouders van de NV Alliander.
De grootste aandeelhouders zijn de provincies Gelderland (44,68%), Friesland (12,65%) en Noord-Holland (9,16%) en de gemeente Amsterdam (9,16%). De overige 72 aandeelhouders hebben elk een belang van minder dan 3% van de aandelen. Uiteindelijk worden de bijdragen van Purmerend en Beemster omgezet in aandelenkapitaal.

Van Beemster en Purmerend wordt ca. 2 miljoen euro gevraagd

Het gaat voor Beemster en Purmerend samen om € 1,6 miljoen pro rata en vermeerderd met 25% is dit afgerond € 2 miljoen.
De colleges van Purmerend en Beemster zijn blij met het investeringsoffensief ten behoeve van de energietransitie en zijn voornemens in te stemmen met de gevraagde kapitaalinjectie en ook met de gevraagde plus van 25%. Aan de gemeenteraden wordt dan ook gevraagd om in te stemmen om geen wensen en bedenkingen te hebben bij de deelname. Alliander is een overheidsbedrijf gebleven en daarbij hoort dat er financiële verantwoordelijkheid wordt genomen, zo stellen de colleges.

Stroomnetten moeten voortvarend worden versterkt

De opmars van zonne-energie op veel plekken wordt geremd door het energienet. Zonne-energie wordt opgewekt als de zon schijnt en dat is meestal op heel veel plekken tegelijk, waardoor er veel stroom op hetzelfde moment op het net komt. Om te voorkomen dat de stroom van nieuwe projecten minder of niet meer kan worden getransporteerd, is het nodig dat de netbeheerders de netten versterken zodat die meer stroom aankunnen. De middelen zullen ook deels lokaal worden besteed: op dit moment is Liander (dochteronderneming) bezig met de plannen voor een extra station in Purmerend. Dat is ook nodig gelet op de ontwikkelingen in onze gemeente en regio.

Overeenkomstig de wettelijke regelgeving van Purmerend en die van Beemster besluiten de colleges niet over het verstrekken van kapitaal aan instellingen en ondernemingen, dan nadat de raden zijn geïnformeerd over het voornemen en in de gelegenheid zijn gesteld wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

Financiële consequenties en risico’s
 
Voor de nieuwe gemeente Purmerend (Beemster en Purmerend na fusie) betekent dit een deelname van € 1.633.262, vermeerderd met 25% mocht er onvoldoende inschrijving zijn is dit € 2.041.578. De huidige boekwaarde van het aandelenkapitaal is € 6.000 (Purmerend) en € 213.000 (Beemster). Het voorstel heeft geen financiële consequenties op korte termijn. De rentevergoeding is hoger dan de rentekosten van de gemeente.
In het basisscenario (o.b.v. de huidige reguleringssystematiek en conservatieve uitgangspunten) gaat Alliander ervan uit dat in 2025 een deel van de lening geconverteerd wordt en het restant in 2028. Op het moment dat de lening wordt geconverteerd naar aandelen, gaan deze aandelen meedelen in het uit te keren dividend van Alliander. Daarmee behoudt de aandeelhouder niet een toegezegd vast rendement, maar een niet gegarandeerd variabel rendement dat naar verwachting in dezelfde orde grootte ligt als de rente op de lening.

Het voorstel zal op 16 september worden behandeld in de raadscommissie van Purmerend

Economie artikelen