HomeNieuwsMilieuAlle hens aan dek voor de weidevogel

Alle hens aan dek voor de weidevogel

weidevogel
De provincie Noord-Holland investeert de komende jaren extra geld in het verbeteren van de leefgebieden voor weidevogels.
Zo krijgen de grutto, tureluur en andere weidevogels betere kansen om het hier te redden. 
Afname weidevogels 
Weidevogels zijn niet weg te denken uit het Noord-Hollands landschap. Het gaat de laatste 30 jaar echter niet goed met ze. Het aantal is sterk afgenomen. Al is in Noord-Holland de daling minder scherp dan landelijk, extra actie is hard nodig.
Maatregelen
Met het extra geld kan het leefgebied beter worden ingericht door bijvoorbeeld het verbeteren van het waterpeil. Ook komen er meer mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer. Daarnaast versterkt de provincie de samenwerking met andere provincies en wordt flink geïnvesteerd in weidevogelonderzoek. Doel is om in 3 à 4 jaar de vogels in alle Noord-Hollandse weidevogelgebieden geteld te hebben.
Gedeputeerde Tekin: “Het blijft 2 voor 12 voor de weidevogels. Het is daarom alle hens aan dek. De weidevogel hoort bij Noord-Holland, Door al deze maatregelen hopen we de populatie weer sterk en stabiel te maken, zodat onze kleinkinderen ook opgroeien met de grutto en de kievit.” 
Weidevogels in Noord-Holland
Nederland is in Europa een belangrijk broedgebied voor weidevogels en Noord-Holland is één van de belangrijkste provincies voor deze vogels. De provincie heeft, net als veel andere partijen en vrijwilligers, de afgelopen jaren al veel gedaan aan onderzoek, monitoring en bescherming. Dit is echter niet voldoende geweest om de achteruitgang tegen te gaan. Bekijk meer informatie over de Noord-Hollandse weidevogels en de weidevogelstanden.
Subsidieregelingen
Er zijn verschillende subsidieregelingen:
  • Uitvoeringsregeling Groen: € 150.000 per jaar voor verbeteren weidevogelgebieden in agrarisch landschap en (vanaf nu) binnen het Natuurnetwerk Nederland;
  • Voortzetting van de subsidieregeling voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SVNL): ruim € 10 miljoen  voor natuurbeheer voor de komende 4 jaar (deels bestemd voor weidevogels, maar ook voor andere natuur in Noord-Holland);
  • € 6 miljoen voor  agrarisch natuurbeheer (Europese subsidie) voor de komende 4 jaar (voornamelijk voor weidevogels en akkervogels);
  • Vanuit het Rijk € 430.000 extra SVNL per jaar voor zowel weidevogel- als akkervogelbeheer door agrarische collectieven (Europese subsidie).

foto: Provincie NH

Milieu artikelen