HomeNieuwsMilieuAfval in 2018 naar Alkmaar en niet meer naar Amsterdam?

Afval in 2018 naar Alkmaar en niet meer naar Amsterdam?

hvcalkmaar
In oktober 2010 heeft het college van Purmerend een aantal onderzoeken afgerond rond de opties “blijven bij het Afval Energie Bedrijf van Amsterdam (AEB)”, “aandeelhouder van de HVC” en “vermarkten”. Uit deze onderzoeken komt de optie “aandeelhouder van de HVC” als beste optie naar boven voor de ISW-gemeenten.

Daarom heeft het college eind oktober 2010 besloten om in ISW-verband de mogelijkheid te laten onderzoeken om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling met Amsterdam en toe te treden tot de HVC. Uitgangspunt is wel dat de overstap minimaal kostenneutraal kan geschieden. Ondertussen is juridisch en financieel onderzoek gedaan of een overstap haalbaar is. Op de tariefsvergelijking AEB en HVC heeft het college geheimhouding opgelegd, omdat het bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke rechtspersonen vertrouwelijk aan de gemeente zijn meegedeeld. Bovendien is er sprake van een economisch belang voor de gemeente Purmerend (art. 10 WOB, lid 1 en 2).

Voornemen college

Het college is voornemens de volgende besluiten te nemen:

  1. Het nemen van een aandelenbelang in de HVC.
  2. Indien blijkt dat het AEB vóór 1 juli a.s. een sterk afwijkende tariefsontwikkeling laat zien, aan de raad op dit onderdeel nader advies uit te brengen en de besluitvorming omtrent de overstap naar de HVC uit te stellen na behandeling van dit advies.
  3. Toestemming aandeelhouderschap HVC aanvragen bij de Provincie Noord-Holland.
  4. Na akkoord van de Provincie de overeenkomst met het AEB opzeggen per 1/1/2018 via bijgevoegde brief.
  5. Na akkoord Provincie het aangaan van het aandeelhouderschap van de HVC medio dit jaar(indien mogelijk) door het verwerven van 102 aandelen tegen € 45,45 per aandeel, totaal € 4.535,90 , door het ondertekenen van een toetredingsverklaring en de HVC hiervan op de hoogte te stellen.
  6. De gemeente Amsterdam hieromtrent te informeren via een brief.
  7. De garantiestellingprovisie jaarlijks opnemen in een voorziening garantiestelling leningen HVC ter dekking van de risico’s voortvloeiende uit de garantiestelling en over de invulling van deze voorziening nader advies te vragen.

Het college motiveert de overstap naar HVC als volgt

Met het nemen van een aandelenbelang in de HVC zijn de volgende openbare belangen gediend:

  • Toegang tot de kennisbank van de HVC op het gebied van het verder ontwikkelen van milieubeleid (z.g. quickscans, advisering C02-beleid, afvalbeheersplannen).
  • Toegang tot elektriciteit tegen een aantrekkelijk (aandeelhouders)tarief. Aanbestedingprocedures zijn dan hiervoor niet meer nodig.
  • Een perspectief voor de gemeente inzake een oplossingsrichting voor de Stadsverwarming Purmerend (SVP)

College wil gemeenteraad horen

Het besluit wordt echter niet eerder door het college genomen dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis aan het college te brengen, (art. 160 lid 2 Gemeentewet).
Omdat er enerzijds sprake is van vertrouwelijke gegevens die beschikbaar zijn gesteld aan de ISW-gemeenten en anderzijds sprake is van een economisch belang (art. 10 WOB, lid 1 en 2) wordt een en ander in een besloten commissievergadering te behandeld.

Het college kan de raad dan tevens informeren over de onderzoeken die hebben plaatsgevonden en de bestuurlijke stappen die nog moeten worden doorlopen voor het aandeelhouderschap van de HVC.

ZIE OOK:

 

 

Reageer op dit artikel

Volg ons ook op Twitter, via: @Stadspartij

Milieu artikelen