HomeNieuwsMilieuWateroverlast in kruipruimten na aanleg gescheiden rioolsysteem

Wateroverlast in kruipruimten na aanleg gescheiden rioolsysteem

grondwaterstand
Naar aanleiding van meldingen en klachten betreffende wateroverlast in de kruipruimten van verschillende woningen in de wijken Wheermolen en Overwhere is door een extern bureau onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken van deze overlast. De overlast is met name ontstaan in die wijken waar sinds kort een grootschalige rioleringsrenovatie heeft plaatsgevonden.

De betrokken bewoners zijn door het gemeentebestuur in kennis gesteld van maatregelen die zowel op korte termijn genomen worden als de vervolgstappen die nader onderzocht gaan worden om de problematiek definitief aan te pakken.

Wethouder Roald Helm heeft ook de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de maatregelen die op korte en langere termijn worden genomen.

Uitzonderlijke situatie

De wethouder merkt daarbij als eerste op dat het van belang is te beseffen dat de gemeten neerslag de afgelopen periode nog niet zo hoog is geweest sinds de start van de metingen begin 1900. Er is volgens hem sprake geweest van een zeer uitzonderlijke situatie. Gelet echter op de klimatologische veranderingen is het noodzakelijk dat er toch maatregelen worden genomen, omdat deze omstandigheden zich in de nabije toekomst vaker kunnen voordoen.

Opgemerkt wordt dat goed geventileerde kruipkelders tijdelijke fluctuaties in de grondwaterstand dan ook zonder nadelige effecten op zouden moeten kunnen vangen. Hoewel de aansluitmogelijkheid daartoe wel aanwezig is, zijn de betreffende woningen niet middels een drainage aangesloten op de riolering.
Een merkwaardige opmerking die in de uitleg van de wethouder opvalt is dat ‘dit een keuze is van de bewoner of er een aanvullende drainage onder de woning gewenst is.’
Immers voor de rioleringswerkzaamheden was er geen vuiltje aan de lucht. En tijdens de informatiebijeenkomsten is hier geen enkel gewag van gemaakt.

Waterberging afgenomen en afvoer vermindert

In de betrokken wijken is volgens de wethouder geen sprake van een ‘normale’ situatie. Uit het externe onderzoek is gebleken dat de (oneigenlijke) drainerende werking van het oude, op vele plaatsen gebroken en poreuze, riool veel groter moet zijn geweest dan werd verondersteld. Hoewel er in de nieuwe situatie een drainage is aangelegd blijkt dat door de vernieuwing en de hogere ligging van de nieuwe drain het besef gekomen is dat waterberging in de grond is afgenomen. Deze veronderstellingen zijn achteraf pas vastgesteld. Tevens is de drainage verder van de woningen geplaatst wat een vertraging in de waterafvoer als consequentie heeft. Het monitoren en bemeten van grondwater is iets dat zich pas in de laatste jaren heeft ontwikkeld, en dat wordt dan ook nu in Purmerend, gelijktijdig met de grote renovatieprojecten ingevoerd.

Oplossingen

Om de overlast op te kunnen lossen is door de gemeente gekeken naar oplossingen die deze overlast op zeer korte termijn kunnen beperken en naar oplossingen die ook op de langere termijn gaan voorkomen dat de overlast weer opnieuw ontstaat.

Op korte termijn zullen, daar waar nodig, op de kopse kant van de woonblokken tijdelijke koppeling worden gemaakt tussen het water in de kruipruimten en het rioolstelsel. Hiermee kan het water vrij weglopen in de drainage waardoor de kruipruimten worden leeg getrokken. Bovendien zal de drainage (dit is nu een vrijval riool dat wordt geloosd op het oppervlakte water) door middel van een pomp geforceerd worden leeggehaald waardoor de drainerende werking sterk wordt vergroot. Deze tijdelijke noodmaatregel wordt zo snel mogelijk in werking gesteld, de bewoners worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

De definitieve oplossing zal deze winter verder worden uitgewerkt, waarbij gedacht kan worden aan, bijvoorbeeld, het aanbrengen van extra drainage in de openbare ruimte op zo kort mogelijke afstand van de woningen en maatregelen om de drainerende werking van de drainage te verbeteren.

Uiteraard zullen de betrokken bewoners steeds van de verdere ontwikkelingen door de gemeente op de hoogte worden gebracht. Bovendien krijgen de bewoners informatie over maatregelen die gerealiseerd worden, adviezen voor maatregelen onder of rond de woning.

 

De Stadspartij volgt de ontwikkelingen op de voet.

Milieu artikelen