HomeNieuwsEconomieWarenmarkten in Purmerend worden opgefrist en toekomstbestendig gemaakt

Warenmarkten in Purmerend worden opgefrist en toekomstbestendig gemaakt

marktmeerstshuisje
Marktmeesterhuisje
foto Stadspartij

Het is wenselijk een aantal verbeteringen door te voeren, om de warenmarkten in Purmerend goed gevuld en toekomstbestendig te houden. De raad (in commissieverband) heeft eerder daartoe een  budget beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de haalbaarheid van zeven uitgangspunten.

Dat zijn:

 1. Nieuwstraat als marktstraat openstellen voor verkeer.

 2. Compacter marktgebied, waarbij de Koemarkt onderdeel kan zijn van het marktgebied.

 3. Flexibeler omgaan met (lijst voor) branchering en anciënniteit op markten.

 4. Aantrekkelijker maken van de markten door verlagen en bevriezen van markttarieven.

 5. Opzetten promotiecampagne voor markten welke aansluit op Stadspromotie.

 6. Een goede participatie tussen de marktkooplieden en de detailhandel.

 7. Het terugbrengen van de marktmeester

Een extern bureau heeft aan de hand van deze uitgangspunten onderzoek gedaan en adviezen uitgebracht. Dit met als doel de warenmarkten te laten floreren waardoor deze een grote bijdrage kan leveren aan de Stadspromotie van Purmerend en het bezoek aan de markt, horeca en detailhandel. Om een compleet beeld te schetsen van de huidige en gewenste situatie is gesproken met vertegenwoordigers van ondernemers, horeca, kooplieden van de dinsdagmarkt en betrokken ambtenaren van team Markten en Vergunning. Daarnaast is een projectgroep opgericht bestaande uit drie kooplieden.
Per uitgangspunt is een advies geformuleerd waarin zoveel mogelijk rekening is gehouden met de wensen van de marktbezoekers, marktondernemers en lokale ondernemers. Dit advies is getoetst bij/met de Centrale Vereniging Ambulante Handel.

Samengevat het advies en besluit college  per uitgangspunt

 

 1. Nieuwstraat als marktstraat openstellen voor verkeer

  Onderzoek naar onder andere verkeersveiligheid en technische inpasbaarheid hebben aangetoond dat slechts één van de onderzochte varianten (verkeer-technisch en qua veiligheid) mogelijk is: het in één richting openstellen van de Nieuwstraat voor verkeer, met behoud van de markt

Het college besluit dan ook dat de Nieuwstraat wordt opengesteld in een richting, vanaf de Westerstraat richting de Plantsoengracht. De markt eindigt bij de Hoogstraat. Eén rij marktkramen verdwijnt en één rij wordt op de weg geplaatst richting het trottoir.

 

 1. Compacter marktgebied, waarbij de Koemarkt onderdeel kan zijn van het marktgebied

De bereikbaarheid van de Koemarkt is namelijk zeer beperkt voor zowel kooplieden als consument door de geplaatste en vergunde zomer- en winterterrassen, waardoor er niet een goede looproute wordt verkregen.

De kop van de Koemarkt en rond het beeld zal wel ingevuld gaan worden als warenmarktgebied en indien er nieuwe aanvragen komen zullen deze ook zoveel mogelijk op de Koemarkt geplaatst worden.

Het college heeft kennis genomen van de beperkte mogelijkheden van de Koemarkt als marktgebied en heeft besloten dat slechts een gedeelte van de Koemarkt geschikt is als marktterrein.

 

 1. Flexibeler omgaan met (lijst voor) branchering en anciënniteit op markten

Anciënniteit

Op dit moment wordt anciënniteit meegenomen bij overdracht van een vergunning. Geadviseerd wordt om het anciënniteitstelsel te vervangen door een selectiestelsel bij het toewijzen van plaatsen aan nieuwe kooplieden.

Door het toekennen van punten worden marktondernemers beoordeeld en mogelijk voorgedragen voor een vergunning op de markt. Daardoor kunnen er eisen worden gesteld aan de marktondernemers en referenties worden nagetrokken, waardoor de kwaliteit van de markt hoog gehouden wordt.

Het advies is dus om niet meer te werken met een wachtlijst, maar vrijgekomen plaatsen in te vullen op basis van publieke kennisgeving en sollicitatie door ondernemers.

 Branches

Op dit moment kunnen marktondernemers producten in meerdere branches verkopen. Het voeren van producten die buiten de branche of het hoofdproduct van een marktondernemer vallen, kan voor een nieuwe ondernemer die dit product als hoofdproduct verkoopt betekenen dat er geen plek is op de markt. Bepaalde producten zijn op deze manier ondervertegenwoordigd op de markt,

 

Het advies is dat het per vergunninghouder niet is toegestaan meer dan 10% van de verkoopruimte te gebruiken voor de verkoop van andere artikelen dan waarvoor een vergunning is verleend.

Overig

Op dit moment heeft de gemeente nog geen goed sanctiebeleid als marktondernemers hun standplaats te weinig innemen of niet naar behoren exploiteren. Voorgesteld wordt om dit samen met een sanctiematrix op te nemen in de nieuwe Marktverordening.

Het college heeft besloten om de huidige anciënniteitenlijst, anciënniteitenstelsel, wachtlijst, branchering, inrichtingsplan, sanctiebeleid en sanctiematrix overeenkomstig de adviezen uit te werken in een nieuwe Marktverordening.

 

 1. Aantrekkelijker maken van de markten door verlagen en bevriezen van markttarieven

Vergelijking met omringende gemeenten leert dat de markttarieven in Purmerend tot de hogere behoren.

 

Het college stelt de raad voor om de markttarieven jaarlijks aan te passen, gelijk aan het landelijke inflatie percentage, waardoor Purmerend een aantrekkelijke marktstad blijft. Het berekenen van de plekken waar ondernemers met eigen materiaal hun waren verkopen, dient geen aanpassing. Deze wijze van berekenen kan worden aangehouden.

Het advies is om de marktgelden vier keer per jaar te factureren aan het begin van elk kwartaal. Op deze manier worden kosten gespreid voor de ondernemers en worden betalingsachterstanden voorkomen.

De wijze van factureren van de marktgelden wijzigt daarom van twee maal per jaar naar vier maal per jaar, aan het begin van elk kwartaal.

 

 1. Opzetten promotiecampagne voor markten welke aansluit op Stadspromotie

Het advies is om de gemeentelijke communicatie over markten uit te breiden, onder andere door het aanpassen van de pagina markten op de website en inzet van social media. Daarnaast kan een bepaalde sfeer wordt gecreëerd, door in te spelen op feestdagen en seizoenen.

Het college stelt de raad voor om de markttarieven jaarlijks aan te passen, gelijk aan het landelijke inflatie percentage, waardoor Purmerend een aantrekkelijke marktstad blijft.

 

 1. Een goede participatie tussen de marktkooplieden en de detailhandel

Het is van belang een duidelijke visie uit te dragen wat betreft de weekmarkt. Door deze aan te laten sluiten op Stadspromotie en de detailhandel, worden zowel de markt als detailhandel en horeca in de stad beter uitgelicht.

Het college volgt het advies bij communicatie over markten vanuit de gemeente, vertegenwoordigers van de markt, detailhandel en horeca te betrekken. Een goede markt is gebaat bij goed en representatief materiaal.

Het college heeft besloten om volgens het advies een contract op te stellen met een vaste kramenverhuurder. Dit is van waarde om de wensen van alle partijen (gemeente, marktondernemers en kraamverhuurder) te garanderen en daarmee de kwaliteit van de markt.

Uit het onderzoek is verder gebleken dat de eindtijd van de dinsdagmarkt, welke tot 14.00 uur duurt, onderwerp van discussie is. Marktondernemers, detailhandel en horeca hebben hierbij verschillende belangen.

Het college heeft besloten om een verdiepend onderzoek in te stellen onder marktkooplieden, bezoekers, horeca en detailhandel om te onderzoeken of er voldoende animo is om de dinsdagmarkt in de maanden april t/m september tot 16.00 uur te laten duren.

 

 1. Het terugbrengen van de marktmeester.

Momenteel is de functie van Marktmeester slechts voor 9 uur per week ingevuld, door inhuur van de benodigde expertise. Het is van groot belang voor de markt en ter promotie van Purmerend als Marktstad, dat er de functie van marktmeester weer geheel wordt ingevuld.

Door het aanstellen van een marktmeester is er een aanspreekpunt voor zowel marktkooplieden, kraamverhuurder als ondernemers van detailhandel en horeca. De marktmeester houdt toezicht, heeft kennis van zaken en is op de hoogte van ontwikkelingen in en rondom de markt.

Beide documenten worden gelijktijdig in uw commissie besproken, omdat ten aanzien van de markten in uw raad en in de stad de nodige urgentie wordt gevoeld.

De raad heeft tijdens de raadsvergadering van 26 november 2020 reeds het besluit genomen om de functie van Marktmeester terug te brengen.

Besluitneming

De raad zal worden gevraagd het college opdracht te geven om alle bovengenoemde punten uit te werken in een nieuwe Marktverordening, welke op een later moment aan de raad dient te worden aangeboden ter vaststelling.

Het gehele raadsvoorstel is hieronder door aan te klikken te lezen.

Raadsvoorstel

Advies onderzoeksbureau

Locatietekening

 

Economie artikelen