HomeNieuwsMilieuWaar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Weidegebied
Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Energiestrategie (RES) vaststellen.
Nederland is opgedeeld in 30 RES-regio’s. Purmerend ligt in de regio Noord Holland Zuid (NHZ).

In de RES wordt de opgave (per regio) uitgewerkt van ‘duurzame electriciteit opwek’ en ‘aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving’.
Eerste stap om te komen tot een RES is het vaststellen van de “Startnotitie RES NHZ samen op zoek naar kansen voor de regio”.
In de deelregio Zaanstreek Waterland is de afspraak gemaakt dat deze Startnotitie ter vaststelling aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Het college vraagt de raad akkoord te gaan met de Startnotitie. In de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer is deze startnotitie gisterenavond behandeld.
In de Regionale Energiestrategie NHZ worden – kort gezegd – keuzes gemaakt waar in de regio -zonnepanelen-parken en windmolens geplaatst worden, zoveel mogelijk maatschappelijk gedragen.
De Stadspartij vindt het merkwaardig dat het bestaan en duurzaam gebruik van Groen Gas in het geheel niet wordt genoemd. Dit terwijl onze provincie (en 7 anderen) hier binnenkort op overschakelt.

Voortschrijdend inzicht niet aan de orde

De Stadspartij vindt het jammer dat nu alleen nog aan de orde is waar we de windmolens en de zonnepanelen neerzetten. Interessant zou zeker ook een zijn discussie over wat wel en niet werkt als het om het terugdringen van de CO2 uitstoot gaat.
Voortschrijdend inzicht toont ons nu al heel andere beeld dan toen we al onze kaarten op zon, wind en biomassa gingen zetten.

In het algemeen is het raadsvoorstel, naar de mening van de Stadspartij, een mogelijk antwoord op de gestelde vraag m.b.t. de startnotitie.

Risico’s
De in de concept RES genoemde kans voor Purmerend: Het regionaal uitbreiden van het warmtenet, bijvoorbeeld naar de Zuidoostbeemster, bevat wel een risico.
Zowel een direct kostenrisico, zie de historie en de financiële staat van onze stadsverwarming, en een toekomstig technische en financieel risico .
Het Planbureau voor de Leefomgeving en de Sociaal Economische Raad gaat onderzoek doen naar de voor- en nadelen van biomassa voor het klimaat. Allerminst moet worden uitgesloten dat het verbranden van planten, dieren en bomen voor ‘groene’ brandstof de toets der kritiek niet zal kunnen doorstaan. Ook in de stikstof-commissie Remkes wordt het stoppen van de miljarden subsidies voor biomassa genoemd.
Het uitschakelen van biomassa heeft gevolgen voor de dan bestaande en de verdere plannen met hout gestookte warmtecentrales.
Helaas staat daarover niets in het risico register. De Stadspartij vindt dan ook dat het zeker niet zou misstaan dat hiertoe een opmerking wordt opgenomen.
Evenmin staat er iets in over de milieuschade die het afval van windmolens en zonnepanelen nu al veroorzaken.
Wie draait op voor die kosten, zo vraagt de Stadspartij zich af.

foto Stadspartij

Milieu artikelen