HomeNieuwsEconomieVisie Kom A7 in bespreking

Visie Kom A7 in bespreking

KomA7preview
Het college vraagt de raad in te stemmen met de Visie op ontwikkeling Kom A7 en haar opdracht te geven vervolgstappen te zetten voor ontwikkeling van Kom A7, om zo de kansen voor de stad te benutten.

De ontwikkeling van Kom A7 is een onderwerp, dat al enkele jaren politiek-bestuurlijk op de agenda staat. Het coalitieakkoord, collegewerkprogramma en de ambities zoals verwoord in de programmabegroting 2015-2018 getuigen daarvan.

Vorig jaar heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 100.000,- ter beschikking gesteld voor de gebiedsontwikkeling Kom A7. Dit bedrag was bestemd voor het ontwikkelen van een visie en de vervolgstappen daarop. In het document “Visie op ontwikkeling Kom A7” is beschreven waarom ontwikkeling van Kom A7 met bovenregionale functies noodzakelijk is voor de stad Purmerend.

Kom A7 belangrijke locatie voor werkgelegenheid

“Ik ben blij dat we met deze visie een belangrijk punt uit de Purmerendse structuurvisie en het coalitieakkoord uit kunnen voeren. We kunnen nu op pad om onze partners in de regio en de provincie te overtuigen. We zijn al in gesprek met belangstellenden zoals een landelijke hotelketen en een ontwikkelaar van congresaccommodatie. Naast de Baanstee-Noord kunnen we nu met de Kom A7 een belangrijke lokatie voor Purmerendse werkgelegenheid in de etalage zetten.”, aldus wethouder Hans Krieger.

Draagvlak

Deze visie is noodzakelijk voor regionaal draagvlak en het aangaan van de discussie met provincie en Rijk. In het kader van de “ladder voor duurzame verstedelijking” is het noodzakelijk om aan te tonen dat er vraag is naar de ontwikkelingen zoals voorzien in de Kom A7. Aansluiting wordt hierbij gezocht bij de wens van de gemeente Amsterdam om de druk die het toerisme op de stad legt meer regionaal te spreiden. Tevens wordt door het vaststellen van deze visie aansluiting gevonden aan de in ontwikkeling zijnde “hotelstrategie” van de Metropool Regio Amsterdam. Maar ook bij de verdere spreiding van toeristisch-recreatieve functies in de MRA. In de regio Waterland is al eerder de uitspraak gedaan dat de Kom A7 een belangrijke locatie is om boven-regionale ontwikkelingen te laten plaatsvinden. De ‘Regiovisie Waterland 2040, vitaal met karakter’ beschrijft de locatie als ‘Poort van Purmerend’, bedoeld voor ontwikkeling met hoogwaardige economische functies. 

Deze visie ligt aan de basis om aan te kunnen geven welke functies concreet een plaats kunnen vinden in de Kom A7. Het gaat om functies die aanvullend zijn aan de Baanstee-Noord en de binnenstad. De visie dient om de toegestane functies in een bestemmingsplan te kunnen verankeren. De raad wordt hier nadrukkelijk bij betrokken, al dan niet aan de hand van concrete verzoeken. De tussen college en raad afgesproken werkwijze bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed wordt hierbij toegepast.

Vanavond (7 april) vindt de bespreking van de visie plaats in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

Economie artikelen