HomeNieuwsEconomieVersoepeling vestigingsregels Bedrijvenpark Baanstee Noord

Versoepeling vestigingsregels Bedrijvenpark Baanstee Noord


Versoepeling is wenselijk en mogelijk door een categorie van gevallen aan te wijzen voor projecten in de Baanstee Noord waarvoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ niet is vereist. Dit biedt de mogelijkheid om sneller te kunnen handelen en maatwerk te leveren in relatie tot de behoefte van ondernemers en gemeente.

Vanuit de wens om zoveel mogelijk ondernemers naar Bedrijvenpark Baanstee Noord te trekken, zijn de gronduitgiftevoorwaarden tegen het licht gehouden. Eén van de knelpunten betreft het daarin opgenomen minimumeisen ten aanzien van de brutovloeroppervlakte-index en gebouwd parkeren. Als gevolg van deze eisen dient een ondernemer meer te bouwen dan waar in sommige gevallen behoefte aan is. Het college stelt voor om de Baanstee-Noord als categorie van gevallen aan te wijzen waarbij het college geen “verklaring van geen bedenkingen” van de gemeenteraad nodig heeft om een omgevingsvergunning te verlenen die afwijkt van het bestemmingsplan. Met deze stap wil het college bereiken dat er snel op ontwikkelingen in de markt kan worden ingespeeld. 

Op 30 juni 2015 is in de commissie SOB een presentatie over de knelpunten en mogelijke versoepeling gegeven. Daarbij heeft de commissie SOB te kennen gegeven concrete raadsvoorstellen tegemoet te zien met het oog op besluitvorming.

Als wordt geoordeeld dat het project in strijd is met het bestemmingsplan, dan dient onderzocht te worden of het wenselijk is om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan. Als het onderzoek positief uitvalt, dan wordt er op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning verleend op basis van een afwijkingsprocedure. Er zijn meerdere afwijkingsprocedures. De keuze wordt bepaald met een besluitvormende ‘afpelmethodiek’, die volgens de wettelijke regels al afpelend leidt tot wat maximaal mogelijk is.

In de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 9 september wordt dit onderwerp behandeld en bediscussieerd.

Economie artikelen