HomeNieuwsEconomieVeemarkt wil sloop nukahal vertragen

Veemarkt wil sloop nukahal vertragen

 

veemarkt2.jpg

De bouw van de nieuwe hal op de Baanstee is begin november 2007 gestart. Er waren wat tegenslagen. De gewenste aanpassingen op het gebied van welstand en brandveiligheid hebben geleid tot een kostenverhoging van € 40.000. Het plan om standaard heipalen toe te passen bleek niet mogelijk. Het heien van speciale palen gebeurde daardoor met een vertraging van twee maanden.

Verder is nog een onzekere factor de goedkeuring die door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) verleend moet worden om te worden erkend als veeverzamelcentrum. Deze keuring kan pas plaatsvinden als het bouwkundige gedeelte is afgerond. Het is niet uitgesloten dat er op het laatste moment nog nadere eisen kunnen worden gesteld. Zonder goedkeuring is het niet mogelijk om met de markt van start te gaan. De opdracht aan de stichting om per 1 januari 2008 de nieuwe huisvesting in gebruik te nemen is daarom niet te realiseren gebleken.

Op schema

Op dit moment is de fundering gereed en de spanten zijn geplaatst, er zijn zelfs tussen de feestdagen werkzaamheden uitgevoerd. De aannemer ligt op schema wat betreft zijn planning, rond 1 maart 2008 en mogelijk eerder zullen de werkzaamheden worden afgerond en komt de hal beschikbaar om in gebruik te worden genomen. In deze planning is nog geen rekening gehouden met slechte weersomstandigheden. Begin februari moet het asfalt worden aangebracht, indien het vriest zal dit echter niet plaats kunnen vinden. De planning van de aannemer geeft evenwel hoe dan ook aan dat 1 maart haalbaar moet zijn.

Verzoek

De stichting veemarkt Purmerend heeft daarom op 15 oktober per brief het College verzocht medewerking te verlenen om de oude Nukahal tot 27 februari ter beschikking te stellen voor de veemarkt. Het College heeft echter in antwoord daarop besloten dat na 15 februari de Nukahal niet meer beschikbaar is. De stichting veemarkt Purmerend doet dan ook thans wederom een klemmend beroep op het college om 14 dagen uitstel te geven. Dit verzoek is vanwege de eerder gebleken onwilligheid van het college nu ook aan de gemeenteraad gericht. Met enige doorklinkende emotie verzoekt de stichting aan college en raad om de mogelijkheid te ieger

ijgen dat de overgang naar de nieuwe hal op de Baanstee zonder onderbreking van de wekelijkse markt kan plaatsvinden. Het onderbreken van de wekelijkse aanvoer van de dieren zal namelijk uit concurrentieoverwegingen bezien met particuliere verzamelcentra, de aanvoer na de verhuizing zeer nadelig beïnvloeden. De stichting gaat er vanuit dat rond 1 maart en mogelijk eerder de nieuwe hal in gebruik kan worden genomen.

Veemarktfunctie

In de Forumvergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 10 januari heeft de stichting het verzoek aan de gemeenteraadsleden toegelicht. De Stadspartij heeft er steeds voor gepleit om de veemarktfunctie voor Purmerend te behouden. Voor de veehandel van vrijwel geheel noordelijk Nederland is gebleken dat de markt in economisch opzicht van groot belang is. Waarom het college van 14 dagen uitstel zo’n halszaak maakt is voor de Stadspartij een raadsel. Wethouder Krieger (binnenstad) heeft in een eerste reactie op het verzoek van de Stichting al laten weten dat wat hem betreft wordt vastgehouden aan sluiten van de Nukahal m.i.v. 15 februari.

Vasthouden

Wethouder Krieger deed dat met de volgende wonderlijke redenering. “Door ondernemers in de binnenstad wordt het verkrijgen van de tijdelijke extra parkeerruimte ook als een stukje compensatie gezien voor de gevolgen die zij ervaren van de invoering van het rotondemodel en dat zou met uitstel ook weer op de lange baan geschoven worden. Mijns inziens moeten we gewoon vasthouden aan de gemaakte afspraken.”  De invoering van het halfbakken rotondemodel door wethouder Krieger, veroorzaakt veel overlast. Kennelijk wil hij de lijst van slachtoffers steeds groter maken want hij sleept jan en alleman, nu ook al de stichting veemarkt,  erbij. Gelet op deze onwil heeft de gemeenteraad daarom ingegrepen. Alleen de VVD en het CDA steunden wethouder Krieger in zijn halstarigheid. De andere partijen lieten weten dat uitstel moet worden gegeven.

Economie artikelen