HomeNieuwsMilieuStart proeven Agrarisch Natuurbeheer

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

Veld
De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord ondertekenden woensdag 27 november de overeenkomst ‘Verkenningsjaar biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen binnen het Natuurnetwerk Nederland’.
Met het ondertekenen van de overeenkomst geven de partijen aan samen te werken aan het verder verbeteren en afronden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).Het komende jaar wordt in 3 proefgebieden (Eilandspolder-West, Mijzenpolder en het Wormer- en Jisperveld) gekeken op welke manieren het NNN het beste kan worden gerealiseerd. Ook wordt onderzocht hoe dit het beste kan worden gefinancierd. In de proeven wordt onder meer gekeken naar een nieuwe vorm van duurzaam agrarisch natuurbeheer. Hierbij is de natuur leidend en niet de agrarische bedrijfsvoering.
Wat is de aanleiding voor de proeven?
De subsidie voor agrarisch natuurbeheer in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) loopt in 2021 af. Betrokken partijen én experts hebben de knelpunten en kansen onderzocht die dit met zich meebrengt. Hieruit blijkt dat de huidige maatregelen nog niet altijd voldoende zijn om het Natuurnetwerk Nederland op niveau te krijgen. In de proefgebieden wordt nu bekeken of nieuwe instrumenten, zoals een nieuwe vorm van agrarisch natuurbeheer, wel het gewenste resultaat leveren. Deze resultaten kunnen vervolgens in de hele provincie worden toegepast.
Wanneer beginnen de proeven?
De proeven starten eind 2019. Het komende half jaar wordt met de betreffende ondernemers gekeken wat nodig is om de natuur op zijn of haar perceel duurzaam te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door een agrarisch bedrijf om te zetten naar een bedrijf waarvan de bedrijfsvoering zich meer richt op natuur, met particulier natuurbeheer of erfpacht. Ook verkoop van grond, ontpachting of bedrijfsverplaatsing om ergens anders het bedrijf voort te zetten kan een oplossing zijn. Verder kan worden gekeken of agrariërs nieuwe overeenkomsten willen aangaan  voor ‘duurzaam agrarisch natuurbeheer met natuurafspraken’. Ook wil de provincie afspraken maken over het duurzaam beheren van de NNN, onder leiding van een beheerregisseur.
Wanneer zijn de proeven afgerond?
De proeven worden uiterlijk 31 december 2020 afgerond. Voor ieder proefgebied is dan op perceelniveau duidelijk op welke wijze het NNN wordt gerealiseerd en welke instrumenten worden ingezet. De bevindingen komen in een rapport met conclusie en een advies aan bestuurders voor vervolg.
Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van natuurgebieden. Door uitbreiding van het NNN wordt de biodiversiteit (rijkdom aan planten en dierensoorten) behouden en versterkt. De basis van het Natuurnetwerk Nederland is de al bestaande natuur, zoals duinen, heiden, bossen, meren en landgoederen. Aanvullend hierop worden nieuwe natuurgebieden ontwikkeld, bijvoorbeeld op gronden die eerst voor landbouw gebruikt werden. Er zijn landelijke afspraken gemaakt dat het NNN in 2027 af moet zijn.

foto provincie Noord-Holland

Milieu artikelen