HomeNieuwsEconomieSTADSPARTIJ ziet ontwikkeling wonen-werk visie DE KOOG wel zitten

STADSPARTIJ ziet ontwikkeling wonen-werk visie DE KOOG wel zitten

KoogEA6
Foto Stadspartij

De gemeenteraad buigt zich momenteel over een baanbrekende ambitie voor bedrijventerrein De Koog.
De Koog zou (voorzichtig) kunnen worden omgevormd tot een wonen-werkgebied.

Het bedrijventerrein is nu al een mix van: bedrijven, scholen, sportaccommodatie voor diverse sporten, ontsluitingsweg voor
openbaar vervoer, vrachtverkeer en woonwijk-Kwadijkerpark.

Een proef met meer bewoning op het bedrijventerrein met instandhouding van de mix aan bestaande activiteiten is aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. In eerste instantie wordt beoogd de bestaande ideeën te verwerken in een te ontwikkelen gebiedsvisie.

Dat er nu al zo’n 20 ondernemers interesse hebben getoond voor deze ontwikkeling getuigt van een opmerkelijk innovatief ondernemersklimaat. Een gegeven waarin Purmerend zich steeds beter weet te onderscheiden. De Stadspartij stipt daarbij ook de ontwikkelingen betreffende H20 e gaming en E sport aan, waardoor veel jongeren worden aangetrokken.

De visieontwikkeling wonen-werken is ook natuurlijk ook een grote uitdaging voor het verkrijgen van meer woningen en geeft perspectief -zeker voor jongeren-.

Uiteraard zijn er randvoorwaarden te verbinden aan de voorgestelde verhoging van de bewoning op De Koog.
De Stadspartij ziet daarbij de volgende prioriteiten.

Voor de Stadspartij staat voorop dat De Koog een bedrijventerrein is. Bewoning mag deze bedrijvigheid niet in de  weg staan of komen te staan. Daarbij moeten ook ontwikkelingen op het gebied van wet en regelgeving m.b.t. milieu en ruimtelijke ordening  -voor zover te overzien- worden meegenomen.

Een ander belangrijk punt is de verkeersveiligheid. De diversiteit aan vervoer en vervoerbewegingen zal het gebied er niet veiliger op maken als ook dat niet in de te ontwikkelen gebiedsvisie een prominente plaats krijgt.

In de vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 11 maart werd het voorstel om de gebiedsvisie op te stellen en hiervoor een budget van € 370.000 uit te trekken besproken.

De STADSPARTIJ liet ook weten dat vitalisering van het bedrijventerrein en bovendien de economische ontwikkeling van het gebied de hele gemeente ten goede zal komen.

Niet alle partijen spraken zich zo onomwonden uit en lieten in veel meer tot veel mindere mate weten het voorstel wel dan niet te zullen steunen. In de raadsvergadering van 25 maart 2021 zal het definitieve oordeel worden geveld.

Economie artikelen