HomeNieuwsEconomieRijk investeert in doorgroei Schiphol

Rijk investeert in doorgroei Schiphol


Schiphol moet ook in de toekomst groeien om te kunnen concurreren met andere luchthavens. Voor het Rijk reden om te investeren in een betere bereikbaarheid van Schiphol over de weg en over het spoor. Dit staat in de Actieagenda Schiphol die door de ministerraad is vastgesteld. Ook is er oog om het kostenniveau voor de luchtvaartsector te verminderen.

Het uitgebreide netwerk van verbindingen dat wordt aangeboden op Schiphol is van essentieel belang voor onze economie en welvaart. Direct levert de luchthaven meer dan 100.000 banen op, maar indirect nog meer als internationaal knooppunt voor stromen van handel. Maar de luchtvaartsector staat voor nieuwe uitdagingen. De concurrentie voor Schiphol en hubcarrier KLM neemt toe, zowel op het intercontinentale netwerk als op Europese routes. Daarom zijn in de Actieagenda kansen en bedreigingen voor Schiphol opgenomen, waaraan maatregelen van het Rijk, de luchtvaartsector en andere belanghebbenden zijn verbonden. Lopende acties zijn in kaart gebracht en aangevuld met nieuwe acties.

Concurrerend kostenniveau 
Het kabinet wil overheidsheffingen die worden doorberekend aan de sector zo laag mogelijk houden. De securityheffingen op Schiphol vormen een significant onderdeel van de totale luchthaven-gelden. De verwachting is dat deze de komende jaren verder zullen stijgen als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen, nieuwe (internationale) regelgeving en investeringen die als gevolg daarvan nodig zijn. Daarom werkt het kabinet in overleg met Schiphol in 2016 mogelijkheden uit voor innovatieve maatregelen en investeringen op het gebied van security, die bijdragen aan de verhoging van de security op Schiphol, een efficiënter grensproces (snellere doorstroming), het beheersbaar houden van de securitykosten voor de luchtvaartmaatschappijen (door lagere securityheffingen) en de toekomstbestendigheid van de mainport. Daarnaast wordt de heffing waarmee kosten van planschade aan woningen rond Schiphol wordt doorberekend stopgezet (10 miljoen euro per jaar). Het kabinet zet zich in Brussel in om tot onderhandelingsmandaten voor EU-luchtvaartovereenkomsten te komen met onder andere de Golfstaten en Turkije. Daarin moet worden geregeld dat er op een eerlijke manier met deze landen geconcurreerd wordt.

Bereikbaarheid en duurzaamheid
Omdat een snellere en meer betrouwbare bereikbaarheid van Schiphol cruciaal is voor de mainportfunctie investeren het Rijk en regionale overheden de komende jaren samen al bijna 12 miljard euro. Aanvullend daarop hebben het Rijk, de NS en de Stadsregio Amsterdam nu afgesproken de capaciteit van station Schiphol te vergroten. Dit vraagt een investering tussen de 200 en 600 miljoen euro. De Nederlandse luchtvaartsector moet voorop blijven lopen als het gaat om het verduurzamen van de luchtvaart. Daarom stimuleert het kabinet het gebruik van duurzame biokerosine via het corporate biofuel programma en wordt onderzocht hoe de onrendabele top van in Nederland getankte duurzame biokerosine kan worden afgedekt. Internationaal zet het kabinet zich in om in september 2016 te komen tot een mondiaal CO2-compensatiesysteem.

Meer capaciteit en woningbouw
Schiphol moet ook na 2020 verder kunnen blijven groeien, in balans met de omgeving. Daarom is advies gevraagd aan de Omgevingsraad Schiphol over de capaciteitsontwikkeling en de toekomstbestendigheid van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel. De bouw van woningen in de regio moet samenhangen met de ontwikkeling van de nieuwe routestructuur van Schiphol. Dit moet ervoor zorgen dat woningbouw mogelijk blijft en tegelijkertijd de groei van de belangrijke economische mainportfunctie van Schiphol niet beperkt wordt.

Economie artikelen