HomeNieuwsMilieuRegionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid gepresenteerd

Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid gepresenteerd

Twee jaar geleden zijn er  landelijk heldere afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Net als in de andere regio’s in het land is ook onze regio -Noord-Holland Zuid-  daarmee aan de slag gegaan. De verzamelde  voorstellen zijn nu ter behandeling door de diverse besturen. 

Lees HIER het rapport

Het is taaie kost voor de burgers die zich aan het lezen van het rapport wagen.
Hieronder de belangrijkste punten o.a. die zijn genoemd over Purmerend en Beemster.

De regio Zaanstreek-Waterland wil zich tot 2030 inzetten voor een maximale benutting van:

 • Alle bestaande grote(re) daken van bijvoorbeeld maatschappelijk, industrieel en agrarisch vastgoed voor zonne-energie;

 • De uitgeefbare, niet in gebruik genomen, gronden van bedrijventerreinen voor (“tijdelijke”) zonneweides1;

 • Zonnepanelen op grote parkeerplaatsen (d.m.v. een overkapping);

 • De aangevraagde, maar nog niet gerealiseerde SDE-projecten;

 • Zoekgebieden:
  -windenergie in het Noordzeekanaalgebied (Zaanstad),
  -zonne-energie op de Bukdijk (Waterland),
  -zonne-energie in de middenberm en talud van de A7 (Beemster, Purmerend, Wormerland),
  -windenergie bij de Nes (Waterland).

 • Biowarmtecentrale De Purmer gaat ook warmte leveren aan bebouwing in de gemeente Beemster die nabij het bestaande warmtenet van Purmerend ligt. Het warmtenet van Purmerend kan mogelijk nog uitgebreid worden om meer warmte te leveren. In de toekomst zou het ook mogelijk zijn om het warmtenet uit te breiden naar Neck in Wormerland. Hier is een kleinschalig warmtenet gerealiseerd, welke momenteel een individuele warmtebron heeft.

Andere zoekgebieden die wel waren opgenomen in de concept RES zijn als gevolg van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden afgevallen.

Ten aanzien van de grootschalige opwek van duurzame energie wordt in de gemeente Purmerend vooralsnog ruimte gezien voor zon-op-dak (grootschalig) en zon-op-parkeerplaatsen. De komende jaren zal in ieder geval worden ingezet op het volleggen van de grote daken en parkeerplaatsen overdekken met zonnepanelen. Hierbij heeft de gemeente faciliterende houding, en worden daarbij ondersteund door de provincie Noord Holland.

Voor het zoekgebied zonne-energie in de middenberm en talud van de A7 wordt onderzocht of hiervoor aangesloten kan worden bij bestaande lopende projecten (bijvoorbeeld het MIRT). Ten aanzien van warmte heeft Purmerend een voorsprong ten opzichte van andere gemeenten, omdat hier een warmtenet en een warmtebron is. Naast Biomassa wordt verder gezocht naar andere duurzame energie bronnen, zoals geothermie.

Hoe verder?

De in de RES 1.0 gemaakte afspraken worden, met inachtneming van de door de diverse gemeenteraden mogelijk ingediende moties en/of amendementen, door uitgewerkt en vastgesteld in de uitvoeringsinstrumenten van het gemeentelijk omgevingsbeleid, zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning(en).
Er wordt toegewerkt naar haalbare projecten met draagvlak en vergunningverlening in 2025. In het regionaal uitvoeringsprogramma wordt vastgelegd.de regionale samenwerkingsafspraken met betrekking tot regionale samenwerkingsafspraken met betrekking tot:
De uitwerking van de

zoekgebieden voor zon en wind.
De uitwerking van de Regionale Structuur Warmte.
– afspraken, kaders en aanpak voor het proces naar de RES 2.0
– afspraken m.b.t. data en monitoring
– afspraken over inzet en verdeling van capaciteit en uitvoeringsbudget
– kaders en aanpak voor het proces naar de RES 2.0,
– afspraken m.b.t. data en monitoring, afspraken over inzet en verdeling van capaciteit en uitvoeringsbudget

De RES 1.0 wordt op 9 juli 2021, samen met eventuele moties en amendementen, aangeboden aan het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving voor doorrekening.

Wijzigingen in de RES kunnen niet eerder dan in het vervolg -de RES 2.0- worden verwerkt. Daarnaast wordt er een plan gemaakt voor een regionaal uitvoeringsprogramma, waarvoor na de zomer input bij de gemeenteraad wordt opgehaald.

Besluitvorming

De RES 1.0 wordt ter besluitvorming, alvorens raadsbehandeling plaatsvindt, besproken in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 12 mei 2021

Milieu artikelen