HomeNieuwsVeiligheidRaad geeft B en W bevoegdheid om openbare plaatsen aan te...

Raad geeft B en W bevoegdheid om openbare plaatsen aan te wijzen waarvoor op bepaalde tijden een aanwezigheidsverbod geldt

jeugdoverlast
O
p enkele plekken in Purmerend is het aanpakken van jeugdoverlast s’ avonds laat en ’s nachts erg lastig en tijdrovend. Handhavers (politie / team buurt toezicht) dienen de hinder en overlast zelf te constateren en nauwkeurig te omschrijven in het proces-verbaal. In de praktijk is het echter vrijwel niet te bewijzen wie vanuit de groep de overlast veroorzaakt.
Daar gaat een preventief aanwezigheidsverbod verandering in geven.

Gevoelens van onveiligheid en de ervaren overlast door direct omwonenden, door lawaai en andere vormen van baldadigheid, alsmede vervuiling en vernielingen, maken dat het woonplezier en het veiligheidsgevoel van burgers ernstig aangetast wordt.
Omwonenden van een dergelijke locatie verliezen het vertrouwen in de overheid omdat er in hun ogen niks gebeurt en de politie niet handhaaft. De handhavers(politie/team buurt toezicht) hebben tot nu toe geen stok achter de deur en heeft het gevoel met lege handen te staan.
Op een enkele plek, zoals bijvoorbeeld op het Spinnerhof in de Purmer Noord, zijn door omwonenden mondelinge afspraken gemaakt met jongeren, maar na een tijd van betrekkelijke rust blijkt het nakomen van de afspraken niet lang stand te houden.

Oplossingsrichting
Er is over dit probleem, dat zich op meerdere plekken in Purmerend voordoet, intensief overlegd met samenwerkende partners van de jeugdnetwerkoverleggen. Vanuit de politie is begin mei 2013 een bestuurlijk advies opgesteld gericht  aan de gemeente. Vanuit de praktijk bezien, bestaat de behoefte om nieuwe vormen van aanpak te beproeven om de leefbaarheid in het publieke domein te kunnen garanderen.
Een oplossingsrichting wordt gezocht in het toevoegen van een artikel aan de Apv waarin aan het college de bevoegdheid wordt gegeven om openbare plaatsen aan te wijzen waar, ter voorkoming van overlast, het verboden is gedurende door het college aangewezen uren zich te bevinden cq zich op te houden.
Op de betreffende locatie wordt de bepaling in duidelijke taal kenbaar gemaakt middels een bord. De kenbaarheid van het verbod wordt hiermee vergroot en het verbaliseren wordt gemakkelijker.

 Voorstel wordt aangenomen
De meeste partijen , waaronder de Stadspartij adviseerden tijdens de commissiebehandeling al positief over het voorstel zodat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de gemeente raad op donderdag 27 juni het voorstel zal aannemen.

Bron: raadsstiukken

Veiligheid artikelen