HomeNieuwsMilieuPWN: "lekken voormalige vuilstort De Koog mogelijk"

PWN: “lekken voormalige vuilstort De Koog mogelijk”

milieustraat (2).jpg Onlangs stelde de Stadspartij vragen over het lekken van verontreinigingen uit voormalige stortplaatsen in Purmerend. Na goede lezing van de antwoorden komt de vraag naar voren of de gemeente Purmerend wel voldoende zorg besteed aan controle op het lekken. Vooral de situatie van René Lust , die naast de gemeentewerf woont en werkt en sinds kort niet meer uit de kraan mag drinken, omdat zijn leidingwater kankerverwekkende stoffen bevat, is alarmerend.

“Dat komt door de vervuiling op de gemeentewerf De Koog,” zegt Lust. “Onzin,” zegt wethouder Krieger (milieu). Krieger vindt juist dat de vervuiling van het leidingwater van Lust, door Lust zelf is veroorzaakt. “In het water zijn namelijk stoffen gevonden die ook in autobrandstoffen zitten. En Lust heeft een autosloopbedrijf.” ”Krieger geeft als een kat in het nauw valse beschuldigingen af,” geeft René Lust terug in een eerste reactie.

Om die stelling kracht bij te zetten, vindt Lust dat eerst de gemeentegrond, waardoor de leidingen lopen, moet worden onderzocht. “Op de plek waar nu het kantoor van de gemeentewerf zit, lag een olietank in de grond. De bodem is daar deels gesaneerd. Deels, dus de verontreiniging is niet helemaal weg. Dat kan invloed hebben op het water.”

Niet voor consumptie geschikt

Onlangs heeft het Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) in een brief laten weten dat de voormalige vuilstort wel degelijk de veroorzaker kan zijn van de grondwaterverontreiniging. In een brief aan de firma Lust van het PWN van 15 januari 2009, wordt aangeven dat het drinkwater bij de de firma Lust vanwege de aanwezigheid van o.a. methylbenzeen en MTBE niet voor consumptie geschikt is. Op korte termijn zullen daarom ter plaatse (op gemeentegrond) de drinkwateraansluitingen vervangen worden.

Verder wordt in de brief van de PWN aangegeven dat uit bodemonderzoek uit 2006 blijkt dat de ondergrond ernstig verontreinigd is met minerale olie, naftaleen en lichte aromaten . En dat het freatisch grondwater plaatselijk ernstig verontreinigd is met minerale olie, naftaleen en aromaten. Uit verkennend onderzoek, zo geeft de PWN aan, blijkt dat de grondwaterverontreiniging mogelijk veroorzaakt is door de aangrenzende voormalige vuilstortplaats De Koog.

Klik hier voor een film over de langslepende kwestie.

De Stadspartij heeft aan het college van B&W de volgende aanvullende schriftelijke vragen voorgelegd. Het college zal binnen drie weken op de vragen antwoord moeten geven. 

 

Aan het college van Burgemeester en
Wethouders van
Purmerend

Purmerend, 15 februari 2009

Onderwerp: aanvullende vragen o.g.v. artikel 41 RvO over lekkage voormalige stortplaatsen.

Geacht college,

Op 23 december jl. heb ik de antwoorden ontvangen op mijn vragen met betrekking tot de mogelijke lekkage uit de voormalige stortplaatsen.
Uit de beantwoording van de vragen 4 en 5 blijkt dat voor wat betreft de “huidige trimbaan” in de Wheermolen een laatste monitoring heeft plaatsgevonden in 2003 in opdracht van de provincie als zijnde het bevoegd gezag. Voorts dat op dit moment de provincie bezig is met het opstellen van beleid m.b.t. de nazorg.

Vragen:

  1. Vindt u niet dat u als eigenaar van de stortplaats de verantwoordelijkheid heeft om de kwaliteit van het grondwater te monitoren? Dit zeker omdat het gedrag van voormalige stortplaatsen als onvoorspelbaar kan worden beschouwd?
  2. Wanneer zal een nieuw grondwateronderzoek worden uitgevoerd van deze voormalige stortplaats?

In een brief aan de firma Lust van het PWN waterleidingbedrijf van 15 januari 2009, wordt aangeven dat het drinkwater bij de de firma Lust vanwege de aanwezigheid van o.a. methylbenzeen en MTBE niet voor consumptie geschikt is.
Op korte termijn zullen daarom ter plaatse (op gemeentegrond) de drinkwateraansluitingen vervangen worden.

Verder wordt in de brief van de PWN aangegeven dat uit bodemonderzoek uit 2006 blijkt dat de ondergrond ernstig verontreinigd is met minerale olie, naftaleen en lichte aromaten. En dat het freatisch grondwater plaatselijk ernstig verontreinigd is met minerale olie, naftaleen en aromaten.
Uit verkennend onderzoek, zo geeft de PWN aan, blijkt dat de grondwaterverontreiniging mogelijk veroorzaakt is door de aangrenzende voormalige vuilstortplaats de Koog. Verder is niet bekend wat de leeftijd is van de drinkwateraansluitingen zodat niet is aan te geven of bij de aanleg en materiaalkeuze van de aansluitingen voldoende rekening kon worden gehouden met het door de leidingen heendringen van genoemde stoffen.

Staatscourant nr 2139 van 18 december 2008: De circulaire die hierin wordt genoemd (en die op 1 februari 2009 in werking is getreden) heeft betrekking op de zorgplicht (voor oa. de overheid) bij de aanwezigheid van MTBE en ETBE in de bodem en grondwater. MTBE is een bijproduct uit de petrochemische industrie. In het grondwater is deze stof zeer mobiel en slecht afbreekbaar. Veroorzakers van deze verontreiniging moeten de aantasting van de bodem zoveel mogelijk ongedaan maken. Hierbij wordt onder 4.1 gewezen op de risico’s van permeatie van MTBE verontreiniging door bijvoorbeeld kunststofleidingen die gebruikt worden voor de drinkwatervoorziening. Ingevolge het Waterleidingbesluit geldt er een signaalwaarde van 1 mg/l waarbij nader onderzoek noodzakelijk is.

Ter vergelijking, uit de analyseresultaten van het drinkwater bij de firma Lust van november 2008 blijkt een hoeveelheid van 3.3 mg/l methylbenzeen en 3,5 mg/l MTBE en 1,2 ETBE aanwezig.

Uit het monitoringsrapport van het grondwater 2006-2007 van de gemeentewerf Purmerend blijkt dat er sprake is van een grondwaterstroming in noordwestelijke richting.

Vragen:

  1. Bent u bekend met de brief van 15 januari 2009 aan de firma Lust?
  2. Zou het zo kunnen zijn, gezien het gebrek aan kennis over kwaliteit en ouderdom van de drinkwaterleidingen, dat er meer drinkwateraansluitingen in o.a. industriegebied de Koog doorlatend zijn zodat het drinkwater op meer plaatsen niet voor consumptie geschikt is?
  3. Bent u voornemens de PWN hierop aan te spreken en zo nodig de leidingen te laten vervangen. Dit met de garantie dat het drinkwater voor consumptie geschikt is?

Uit het monitoringsrapport blijkt verder dat er bij peilbuis 26 sprake is van een toename van lood, benzeen, ethylbenzeen en naftaleen en dat er voor de peilbuizen 201 (niet geanalyseerd in de periode 1995- 2000) en peilbuis 12100 (gegevens 1995 – 2000 onbekend (allen rondom de firma Lust) er geen vergelijking is met eerdere meetgegevens omdat het hier nieuw geplaatste peilbuizen betreft.
Echter uit tabel 4.1. van het rapport blijkt dat peilbuis 201, voormalig peilbuis 51 is en peilbuis 12100 de herplaatsing is van de voormalige peilbuis 121.

Vraag:

  1. Zouden wij de monitoring gegevens van de voormalige peilbuizen 51 en 121 over de periode 1995 – 2000 kunnen ontvangen?

Uit de voorlopige reactie van de Provincie op het evaluatierapport van de uitgevoerde sanering van 14 juli 2005 geeft deze aan dat de voormalige stortplaats een zeer heterogene samenstelling heeft en dat er nog steeds sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. Dit betekent dat alle mogelijke verontreinigingen kunnen worden aangetroffen. Hierbij geeft de Provincie aan dat het grondwater jaarlijks gemonitord moet worden, waarbij de resultaten binnen drie maanden ter goedkeuring aan de provincie moeten worden overlegd.

Vragen:

  1. Wanneer is deze termijn van monitoring gewijzigd in tweejaarlijks en waarom?
  2. In het evaluatierapport van 2001 wordt aanbevolen het grondwater jaarlijks te minitoren om de stabiele eindsituatie vast te leggen. Wij zouden dan ook graag de monitoringsgevens over de periode 2002 tot en met 2006 ontvangen; en mochten deze niet voorhanden zijn dan zouden wij graag willen weten waarom er geen monitoring heeft plaatsgevonden en of er door deze werkwijze milieuhygiënische risico’s zijn gelopen?
  3. De laatste monitoring is in 2007 uitgevoerd, wanneer kunnen wij de monitoringsgegevens uit 2009 verwachten?
  4. Zullen hierbij ter analyse ook de stoffen MTBE, ETBE en methylbenzeen worden meegenomen?

 

Met vriendelijke groet,

Ernst Ankersmit
Stadspartij

Bron: NHD.nl

Milieu artikelen