HomeNieuwsMilieuPvdA, STADSPARTIJ, D66 en GroenLinks tegen opheffen Natuur- en milieueducatie

PvdA, STADSPARTIJ, D66 en GroenLinks tegen opheffen Natuur- en milieueducatie


Er ligt een sluitende begroting 2016-2019, maar er zijn ook nieuwe risico’s. De invoering van de vennootschapsbelasting voor gemeenten zorgt voor een nieuw risico van € 0,8 miljoen. Daarnaast is tijdens de zomer nieuwe regelgeving aangekondigd voor de wijze waarop grondexploitaties moeten worden berekend. De nieuwe regels kunnen voor Purmerend een correctie van € 7 miljoen op de algemene reserve tot gevolg hebben. Pijnlijke bezuinigignskeuzes moeten opnieuw worden gedaan.

In de concept begroting voor 2016 heeft het college van B&W daarom onder andere voorgesteld om de Natuur- en Milieueducatie (NME) en schooltuinen weg te bezuinigen.
Deze bezuiniging kan alleen op personeel, hetgeen ertoe leidt dat NME ophoudt. Voor de stad: geen lessen meer in het basisonderwijs in Purmerend, geen aanbod meer van een jaarlijks educatief programma waar scholen zich voor kunnen aanmelden (incl. schooltuinlessen, belevingslessen Purmerbos, excursies rioolwaterzuivering Beemster, met de klas de boer op, vaarexcursies en bezoeken aan het trilveen Ilperveld en vaarexcursies weidevogels/vogelobservatie Ilperveld).

NME taak van gemeente of onderwijs?
De vraag is of NME een taak van de gemeente is of van het reguliere onderwijs. Het is aan de scholen en de ouders om binnen de middelen die beschikbaar zijn een profiel te kiezen. Bij NME worden vaak ook de kinderboerderij genoemd. In de voorgestelde keuze voor de gemeenteraad blijft deze bestaan.

Structureel betreft het € 150.000, minus incidentele frictiekosten i.v.m. personeel.

Partijen kiezen nu al
Dit bezuinigingsvoorstel was voor de PvdA aanleiding om nu al contact te zoeken met andere partijen in de gemeenteraad. De STADSPARTIJ, D66 en GroenLinks hadden net als de PvdA eerder aangegeven dit onderwerp een warm hart toe te dragen. 

De vier partijen hebben gezamenlijk besloten een wijzigingsvoorstel in te dienen bij de begrotingsbehandeling in november. In dit wijzigingsvoorstel wordt de raad opgeroepen om de NME en schooltuinen in stand te houden. Aangezien deze partijen met 19 van de 35 zetels een meerderheid vormen in de raad, is het zeker dat het voorstel van het college ongedaan wordt gemaakt en de schooltuinen behouden blijven.

Wel dient er nog een andere dekking te worden gevonden voor de € 150.000. De verwachting is dat de partijen daar ook wel uitkomen.

Milieu artikelen