HomeNieuwsEconomiePurmerend start formuleren visie op recreatie en toerisme 2023-2040

Purmerend start formuleren visie op recreatie en toerisme 2023-2040

stoom33
Purmerend op Stoom
foto Stadspartij-BPP


In het coalitieakkoord 2022-2026 is aangegeven dat voor Purmerend een toeristische visie zal worden opgesteld. Het college heeft besloten om de voorbereidingen hiervoor in 2023 te starten zodat deze visie in het voorjaar van 2024 door uw raad kan worden vastgesteld.

Rekening houdend met de uitgangspunten van het coalitieakkoord en de overige visies die recent door de gemeenteraad zijn vastgesteld, zoals de Economische Visie Beemster+Purmerend en het Programma Binnenstad, Is vast te stellen dat op het gebied van recreatie en toerisme onder meer de volgende ambities
zijn:

  • het realiseren van een robuuste, verantwoorde en evenwichtige bezoekerseconomie die bijdraagt aan het behoud, de instandhouding en de versterking c.q. verbetering van de huidige voorzieningen (zowel commercieel als niet-commercieel);

  • het aantrekkelijk(er) maken van de bestaande voorzieningen of het creëren van nieuwe voorzieningen (of evenementen) op een zodanige wijze dat dit (mede) ten goede komt (of zal komen) aan overige (beleids)doelstellingen op het gebied van gezondheid (sport), cultuur- en natuurbeleving, erfgoed(behoud);

  • het benutten van de kansen en mogelijkheden die het Werelderfgoed De Beemster biedt en kan bieden;

  • het vastleggen van zodanige doelstellingen en het op basis daarvan formuleren van acties die aansluiten op en passen binnen het profiel van Purmerend (stadspromotie) en de regio (identiteitsboek).

    Wat ons betreft zijn deze ambities de basis voor de visie op recreatie en toerisme.

Gedurende het gehele proces zal het college alle direct betrokkenen op de hoogte houden van alle van belang zijnde ontwikkelingen. De wijze waarop zal in onderling overleg met het extern bureau worden bepaald. De kosten van het gehele proces zijn geraamd op € 50.000,– en kunnen binnen de begroting
worden gedekt.

Economie artikelen