HomeNieuwsEconomieProvincie zwalkt in plan hotel in kom A7

Provincie zwalkt in plan hotel in kom A7

KomA7impr
Kom A7 impressie
bron: Raadsinformatie

Deze week stond er in het Noordhollandsdagblad een bericht dat Gedeputeerde Staten  van de provincie Noord-Holland het nieuwbouwplan van een hotel in de kom A7 afkeurt. Na eerder het afkeurend advies van de Commissie Ruimtelijke Ordening (ARO) van de provincie Noord-Holland geeft nu ook Gedeputeerde Staten aan dat het gepresenteerde plan niet past in de omgeving.

De Stadspartij heeft het vermoeden dat de door de Partij van de Dieren (PvdD) gestelde vragen in Provinciale Staten van invloed zijn geweest op de uitspraak van Gedeputeerde Staten. In de vragen van de PvdD worden om diverse redenen vragen gesteld die er op aansturen dat de bouw van dit hotel van tafel gaat. Vragen zoals:
– dat het 65 meter hoge gebouw niet passend zou zijn in de omgeving,
– of er contact is gezocht met Unesco inzake de status van het werelderfgoed de Beemster,
– brengt de bouw geen aantasting van diverse diersoorten zoals de boommarter en de baardvleermuis met zich mee,
– en komt er geen te hoge stikstofbelasting op de natura 2000 gebieden.

De Provincie geeft op al deze vragen antwoord, de vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van de Provincie. Naar de inzichten van de Stadspartij vormen geen van de aangedragen bezwaren een belemmering voor het doorgaan met de vestiging van een hotel in de gepresenteerde vorm en op deze plek.

Meten wat je uitkomt

Het plangebied waar het hotel moet worden gebouwd ligt in het binnenstedelijk gebied van de gemeente Purmerend. Het is opmerkelijk dat de Provincie daar voorwaarden met betrekking tot het ontwerp van het hotel, met name de hoogte van 65 meter, aan verbindt. De Provincie vraagt de gemeente Purmerend en dus ook de opdrachtgever van de bouw om een alternatief plan. De Stadspartij vindt dit meten met twee maten. Voor het realiseren van woningbouwprojecten geeft dezelfde Provincie aan dat er vooral eerst optimaal binnenstedelijk moet worden gebouwd alvorens er naar het bouwen buiten de stadsgrenzen mag worden gekeken. Het is voor de Stadspartij een duidelijk geval waarin wordt gebruikt wat je het beste uitkomt.

Hotel verrijking voor Purmerend

De Stadspartij is nog steeds een groot voorstander van de bouw van dit hotel. Het zal in de toekomst een toevoeging zijn in het aantal hotelbedden voor Purmerend. Het hotel zal ook zorgen voor een toename van de hoognodige werkgelegenheid, met name in de laag geschoolde categorie. Ook zal er scholing gaan plaatsvinden voor werk in de horeca en zullen er stageplekken komen voor leerlingen die een toekomst willen opbouwen in de hotel- of restaurantsector.

Er zal voorts plaats zijn voor congressen waar ook de lokale detailhandel van kan gaan profiteren. En niet te vergeten de bijdrage aan ruimten voor gezellige bijeenkomsten en diners.

Er zijn heel veel voorbeelden waaruit je kunt zien dat de vestiging van zo’n hotel in je gemeente een opwaardering van de beleving en lokale economie laat zien.

De Stadspartij vindt het van groot belang dat de afspraken die zijn gemaakt met de ondernemer worden nageleefd. Van deze afspraken is de Provincie altijd op de hoogte geweest en daar is tot nu toe geen enkele belemmering op gekomen. Nu we voor de definitieve besluitvorming staan veranderd de Provincie ineens van mening door de spelregels aan te passen. Wij vatten dat op als onbehoorlijk bestuur.

Zo ondermijn je het vertrouwen met de gemeenten en ondernemers in je provincie.

Recreatieve groene ruimte

De Stadspartij brengt onder de aandacht dat de vestiging van het hotel een positieve ontwikkeling van het groengebied in de kom A7 tot gevolg kan hebben. Het gepresenteerde plan laat zien dat er heel mooi recreatief gebied wordt toegevoegd in de openbare ruimte van Purmerend waarvan de inwoners van onze stad veel plezier aan zullen hebben. Er zal een mooi park ontstaan met wandelpaden, zitjes, waterpartijen en een mooi terras bij het hotel dat hier op uitkijkt.

Als de bouw  van het hotel en de verbetering van de recreatieve groene ruimte zal worden geblokkeerd zal er, wat de Stadspartij betreft, een patstelling ontstaan in de ontwikkeling van het restgroengebied van de kom A7

De Stadspartij is en blijft, net als het college en een meerderheid van de politieke partijen in Purmerend, een voorstander van de realisatie van een hotel in de kom A7 incluis de aanleg van de bijbehorende recreatieve groene ruimte.

Economie artikelen