HomeNieuwsMilieuPlafond zomerschade ganzen van kracht

Plafond zomerschade ganzen van kracht


Het plafond voor het verlenen van tegemoetkomingen voor schade door beschermde inheemse ganzen is van kracht. Dit betekent dat het Faunafonds dit jaar niet meer dan 2 miljoen euro in Nederland kan uitkeren aan tegemoetkomingen voor schade aangericht door beschermde inheemse ganzen in de periode tussen 1 april en 1 oktober.

Dit plafond heeft betrekking op de tegemoetkomingen in de schade veroorzaakt in de periode van 1 april tot 1 oktober door beschermde inheemse ganzen.

Ruime bestrijdingsmogelijkheden

Voor de bestrijding van ganzenschade gedurende de periode van 1 april tot 1 oktober worden ruime ontheffingen verleend. Bij de ruime bestrijdingsmogelijkheden hoort naar oordeel van de provincies een beperking van de mogelijkheden van het verlenen van een tegemoetkoming in de schade. Mocht in die periode meer dan 2 miljoen euro schade zijn aangericht, dan wordt dit maximale bedrag naar evenredigheid verdeeld over de tegemoetkomingen.

Als de schade geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door beschermde inheemse ganzen in de periode van 1 april tot 1 oktober geldt een afwijking van de beslistermijn op de aanvraag tot tegemoetkoming. Het bestuur van het Faunafonds beslist in die gevallen uiterlijk op 31 december.

De instelling van het plafond is één van de maatregelen die vorig jaar is ingesteld als gevolg van het ‘onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur’, waarin tussen het Rijk en de provincies afspraken zijn gemaakt over de overdracht van taken en de financiering ervan. Daarbij is afgesproken het plafond per 2015 in werking te laten treden.

Milieu artikelen