HomeNieuwsVerkeer en VervoerOpenbaar vervoer Amsterdam en de Regio op de schop na komst metro...

Openbaar vervoer Amsterdam en de Regio op de schop na komst metro Noord- Zuidlijn

nztrajectkaart
Tijdens een druk bezochte informatieavond heeft portefeuillehouder Piet Lintjes van vervoer stadsregio, openheid gegeven over de plannen met het openbaar vervoer na ingebruikname van de Noord-Zuid metrolijn.

Het stadhuis van Edam Volendam was op 4 maart de plaats waar Pieter Litjens met de regiopolitici communiceerde.
De ingebruikname van de Noord-Zuidlijn, naar verwachting in het najaar van 2017, is tevens het moment om het gehele openbaar vervoer net in en rond Amsterdam te herzien.
Het bestaande en nieuwe metronet wordt de ruggengraat van het openbaar vervoer. Doublures in bus, tram en metro zullen zoveel als mogelijk en wenselijk is worden geschrapt. Waarbij de metro dus leidend is.
Terloops noemde Pieter Litjens ook de forse afname van de subsidie als een nog op te lossen problematiek.

Centraal hierbij staan drie begrippen: behoud van bereikbaarheid, behoud en zo mogelijk verbetering van attractiviteit van het openbaar vervoer, en de betaalbaarheid.
In Amsterdam zelf leidt dit tot verhoging van de efficiency en effectiviteit van vooral de tramlijnen en tramhaltes. Daarnaast zullen streekbussen niet meer ‘kris-kras’ door Amsterdam gaan rijden. Dat heeft vooral invloed op het zuidelijke deel van Amsterdam en de omliggende regio.

Voor het noorden van Amsterdam en dus de regio’s Zaanstreek en Purmerend/Waterland staat vooral het verminderen van de rechtstreeks busverbindingen met Amsterdam Centraal in de kijker.

Theoretische lijnenvisie is uitganspunt
Voor de regio Waterland/Purmerend geldt als uitgangspunt van een theoretische model vervoersvisie dat straks 70% van de huidige bussen niet meer rechtstreeks naar Amsterdam zullen rijden. 30% dus nog wel. Die 70% bussen stoppen bij het nieuwe metrostation Noord, aan het Buikslotermeerplein. Ook zullen voor de 30% wel doorrijdendebussen langere reistijden gaan gelden doordat deze route’s door Amsterdam Noord zullen gaan rijden. De GVB bussen die nu van en naar Amsterdam Noord gaan zullen alleen nog maar in Amsterdam Noord blijven rijden en aansluiten op het nieuwe metrostation Noorderpark.Pieter Litjens hield de aanwezigen voor dat de meeste reizigers erop vooruit gaan. In percentages noemde hij 50% gaat erop vooruit, 40% blijft gelijk en 10% zal enige hinder ondervinden.
Het ligt in de bedoeling om deze theoretische vervoersvisie binnenkort door het regiobestuur vastgesteld te krijgen. Op basis hiervan kunnen de vervoermaatschappijen hun vervoersplannen maken.

Vervoersplannen
In de vervoersplannen wordt pas echt duidelijk wat in praktische zin een en ander in kwantitatieve en kwalitatieve zin betekent voor de reiziger. Hoe zal het lijnennet er nu echt uit gaan zien, welke frequentie wordt gehanteerd, wat is de reistijd, hoe zal de bezetting van bus en metro er uit gaan zien redelijk of propvol? Litjens kon ook geen duidelijkheid geven over de maximale toegestane reizigers op de stations. De Stadsaprtij zet vraagtekens bij de capaciteit daarvan in de spits.

Op dit moment is er geen doorkijkje naar een praktisch vervoersplan beschikbaar. Dat vonden de aanwezige politici toch wel een gemis. De vrees werd geuit dat door het akkoord gaan met de vervoersvisie er geen weg terug meer zal zijn. Als straks blijkt dat al bij de vervoersplannen er ongewenste situaties ontstaan wat zijn dan de verander mogelijkheden?

Om die vraag draaide Pieter Litjens aanvankelijk heen. Zijn verweer kwam er in beginsel op neer dat we het wel zullen zien als we gaan rijden en dan kijken we wel wat we eventueel gaan aanpassen.

Dat vonden onder aanvoering van de Stadspartij vele aanwezigen te laat. Nu reeds kunnen een aantal punten worden aangegeven waar zorg over is en hoe dit er straks in het vervoersplan (praktijkmodel) zal uitzien. Bij de vervoersplannen wordt direct inzichtelijk waar knelpunten zullen ontstaan. Dus in die praktische fase kan al worden ingegrepen. De reiziger moet verschoond blijven van problemen die je kunt voorzien zo was de algemene insteek.

Na wat heen en weer gepraat zegde Pieter Litjens toe dat de vervoersplannen zodanig in elkaar zullen worden gezet dat er geen zorgwekkendeen knelpunten zullen zijn. Worden die in de plan fase al zichtbaar dan zullen ze worden opgelost. Als straks de vervoersplannen er zullen zijn, en door de regiopolitici kunnen worden beoordeeld, dan kunnen de regiopolitici er dan ook op reken dat er geen zorgwekkende knelpunten in zullen staan.
De percentages 50% erop vooruit, 40% gelijk, 10% hinder zijn daarbij maatgevend.

Opgelaten vliegertjes binnengehaald
Terloops ontkrachtte Pieter Litjens in zijn rol van wethouder vervoer van Amsterdam dat het nieuwe busstation bij Amsterdam Centraal voor toeristenbussen beschikbaar zal komen als er geen streekbussen meer zullen komen. Voorop staat dat dit busstation beschikbaar is voor openbaar vervoersbussen.

Ook het weren van bussen in IJ-tunnel en Piet Heinkade, Centraal stationsgebied vanwege de luchtkwaliteit is voor hem geen issue. Hij gaat er vanuit dat de bussen binnenkort door technologische ingrepen geheel of vrijwel geheel uitstootvrij zullen rijden.

Behandeling vervoersvisie door de regio
Op 28 april zal in een regioraads vergadering de vervoersvisie worden behandeld en vastgesteld.

Een aantal partijen gaf nu al te kennen dat het wenselijk is dat de toezeggingen van Pieter Litjens, dat er in de slag van theoretisch model naar praktisch model (vervoersplan) al zal worden ingegrepen als er ongewenste vervoerssituaties ontstaan, worden vastgelegd. Zodanig dat er een vervoerplan wordt gepresenteerd waaruit duidelijk blijkt dat minimaal 50% van de reizigers erop vooruit gaan, 40% er geen hinder van heeft en 10% er wel enige hinder van zal ondervinden. Overigens zijn ook de genoemde percentages nog onderwerp van discussie. Met name het verminderen van het percentage reizigers dat hinder ondervindt.

Binnenkort zal in Purmerend de discussie losbranden in commissie en raad over het theoretische model en de verankering van de toezeggingen van Pieter Litjens.
Na een aanvankelijk verborgen besluitvorming door het regiobestuur heeft het onderwerp mede door toedoen van de Stadspartij en datzelfde regiobestuur thans wel de politiek aandacht die wenselijk is. Dat is winst!

Verkeer en Vervoer artikelen