HomeNieuwsEconomieOnderzoek naar huidige en toekomstige rol en functioneren PurmerValley

Onderzoek naar huidige en toekomstige rol en functioneren PurmerValley


Vijf jaar geleden hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het onderwijs de Stichting PurmerValley opgericht. Deze stichting heeft tot doel om de ‘kloof’ tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op het gebied van ICT in de regio Zaanstreek- Waterland te dichten.

Onder meer door specifieke ICT onderwijsprogramma’s op te zetten, doorlopende leerlijnen te realiseren en het bedrijfsleven meer bij het ICT onderwijs te betrekken.
Voorts ICT innovatie in andere sectoren te stimuleren en te initiëren (onder meer door intersectorale cross- overs tot stand te brengen en deze actief te begeleiden).

In de afgelopen periode heeft PurmerValley een belangrijke rol gespeeld in het bewerkstelligen van een doorlopende IT-leerlijn in het onderwijs en het integreren van IT in overige opleidingen, maar ook in het creëren van meer bewustwording over het nut en de noodzaak van digitalisering.
Digitalisering is een van de aanjagers van innovatie in nagenoeg alle sectoren van de economie inclusief de niet-commerciële sectoren zoals zorg en welzijn. Dit belang is ook onderkend in de Economische visie Beemster+Purmerend 2040 die de gemeenteraad in 2021 is vastgesteld. Het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma 2023-2024, geeft onder meer aan dat in deze jaren wordt gewerkt aan een (verdere)
professionalisering van PurmerValley.

Bij alle partijen uit het onderwijs en het bedrijfsleven, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij PurmerValley, bestaat overigens de sterke behoefte aan een evaluatie van de bereikte resultaten in de afgelopen periode en aan een strategie voor de toekomst met aanbevelingen over de wijze waarop gestructureerd en gefocust projecten kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Met deze partijen heeft de gemeente de afspraak gemaakt om een nader onderzoek te laten uitvoeren naar de huidige en toekomstige positie en rol van PurmerValley zodat alle partijen op basis daarvan standpunten kunnen innemen en besluiten kunnen nemen over de wijze waarop zij hun bijdrage aan (toekomstige) projecten van PurmerValley wensen voort te zetten.

Voor de overige doelstellingen wordt verwezen naar de website van de Stichting PurmerValley.

In beginsel is de Stichting PurmerValley de opdrachtgever voor dit nadere onderzoek. Het college ondersteunt echter dit onderzoek en heeft hiervoor in het kader van het uitvoeringsprogramma van de Economische visie middelen beschikbaar gesteld. Het gaat om een bedrag van € 20.000,–.
Besloten is door het college om mee te werken aan het nadere onderzoek naar PurmerValley en het daarvoor gereserveerde bedrag in het kader van de Economische visie beschikbaar te stellen. Het onderzoeks- rapport zal te zijner tijd worden gepresenteerd.

Economie artikelen