HomeNieuwsMilieuNoord-Holland Zuid heeft 25% van doel voor duurzame opwekking gehaald

Noord-Holland Zuid heeft 25% van doel voor duurzame opwekking gehaald


Noord-Holland Zuid wekt op land al 0,7 terawattuur (TWh) aan duurzame energie op. In de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0) voor deze regio is afgesproken dat dit in 2030 2,7 TWh moet zijn. Een kwart van de doelstelling is sinds de zomer van 2021 dus behaald.

Windturbines op land leveren nu de meeste duurzame energie aan de regio Noord-Holland Zuid. Het is de bedoeling dat de overige 75% aan duurzame opwekking vooral met zonne-energie wordt behaald. Dat betekent meer zonneparken en zonnepanelen op daken. Door verbeterde techniek leveren zonnepanelen meer rendement op dan een aantal jaren geleden. Daardoor neemt de potentie voor de opwekking van duurzame energie in de zoekgebieden toe met 14%.

Samenwerken aan groei duurzame opwekking

Binnen de regio werken onder meer gemeenten, provincie, waterschappen, ontwikkelaars, energiecoöperaties intensief samen aan de groei van duurzame energieopwekking. Deze groei betekent ook dat er oplossingen moeten komen voor de schaarse ruimte op het elektriciteitsnet. Per zoekgebied (gebieden op land waar ruimte is voor duurzame energieopwekking) is ingeschat hoe de restcapaciteit op bestaande netten beter benut kan worden. Ook is gekeken hoe energievraag en -aanbod gecombineerd kan worden en duurzame energieopwek-projecten geclusterd. Hiervoor wordt samengewerkt met netbeheerder Liander.

Omgeving betrokken bij uitwerken zoekgebieden

In Noord-Holland Zuid liggen 70 (deel)zoekgebieden. Dit zijn mogelijke plekken voor de opwekking van zonne-energie, windenergie of een combinatie van die 2. De regio wil daarnaast de mogelijkheden onderzoeken om zonne-energie op te wekken op grote daken. Gemeenten werken samen met de omgeving bij de uitwerking van de zoekgebieden. Van de 70 zoekgebieden wordt er nu 1 gerealiseerd, 38 zijn in de verkenningsfase, 6 in het stadium van planvorming en 2 in de ontwerpfase. Dan zijn er nog 23 zoekgebieden (nog) niet in voorbereiding.

Samenwerken aan uitbreiding netcapaciteit

Samengevat betekent het dat van de 70 zoekgebieden naar verwachting 14 zoekgebieden tussen 2023 en 2027 aangesloten worden. En tussen 2027 en 2030 nog eens 2. Voor de overige zoekgebieden wordt onderzocht hoe en wanneer aansluiting mogelijk is. Provincie, gemeenten en Liander werken samen met initiatiefnemers aan oplossingen.

Warmtevraag en beschikbare bronnen

De RES-monitor is ook ingezet om vraag en aanbod van warmte te inventariseren. Met deze informatie kunnen gemeenten de bovenlokale warmtebronnen koppelen aan de warmtevraag in de wijken. In het Warmtedataregister worden cijfers bijgehouden over (hernieuwbaar) warmteaanbod en warmtenetten binnen de regio. Deze informatie wordt door gemeenten gebruikt voor de warmtetransitie.

Vervolgstappen

De uitkomsten van de RES-monitor worden aangeboden aan de colleges van de gemeenten, waterschappen en provincie. Daarna volgen er bijeenkomsten met volksvertegenwoordigers, stakeholders en geïnteresseerden om in gesprek te gaan over de uitkomsten. Is de doelstelling van 2030 nog steeds haalbaar of is bijsturing nodig? Dat is de centrale vraag die tijdens deze bijeenkomsten besproken wordt. Naast de bijeenkomsten wordt ook een vragenlijst uitgezet om leerpunten op te halen. De uitkomsten hiervan zijn input voor het voorgangsdocument van de RES, dat begin 2023 wordt vastgesteld.

Sessie voor geïnteresseerden op 9 november

Op 9 november is er van 19.30 tot 21.30 uur een online sessie voor geïnteresseerden. Hier wordt de RES-monitor toegelicht. Aanmelden kan via deze link. Daarnaast is er ook een online enquête waarin geïnteresseerden en betrokkenen kunnen aangeven wat goed gaat en wat nog aandacht nog heeft de aankomende periode.

Meer informatie

Actuele informatie per zoekgebied in de regio staat in de RES-viewer. Cijfers en actuele informatie zijn te vinden op RES-monitor Noord-Holland Zuid:
Ook voor Noord-Holland Noord zijn de resultaten van de RES-monitor gepubliceerd.

Over de RES-monitor 

Waar en hoe kunnen we zonne- en windenergie opwekken in Noord-Holland Zuid? Dat staat in de Regionale Energiestrategie.
Heel Nederland is op zoek naar manieren om duurzame energie op te wekken. In de Regionale Energiestrategie (RES) van Noord-Holland Zuid staat waar we dit in onze regio zouden kunnen doen. De RES 1.0 is gemaakt door overheden, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners samen. De RES 1.0 gaat over het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie op land. Daarnaast worden in de RES 1.0 de mogelijkheden verkend voor het inzetten van duurzame warmtebronnen en -technieken in plaats van aardgas. Lees meer op energieregionh.nl.

Redactie: Wethouder Duurzaamheid Coen Lageveen stuurde aan de gemeenteraad  een informatieblad over de Eerste RES Monitor van de Noord Hollandse Energieregio, alsmede de Eerste RES-Monitor

 

Milieu artikelen