HomeNieuwsMilieuMOB: 'geen toekomst voor houtige biomassa dat heeft vergaande gevolgen voor de...

MOB: ‘geen toekomst voor houtige biomassa dat heeft vergaande gevolgen voor de Stadsverwarming’

biomassaHA1
Houtige biomassa foto Stadspartij

De milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) werd bekend door het stikstofarrest. Inmiddels heeft de organisatie het onder andere ook gemunt op biomassacentrales. Vooral hout gestookte biomassacentrales komen daarbij aan bod.
Onvermijdelijk dat ook de biomassacentrales in Purmerend voor de Stadsverwarming (één in gebruik en één in projectfase) op kritiek van MOB mogen rekenen.

MOB schreef een brief aan college en gemeenteraad waarin wordt gesteld dat er geen toekomst is voor het stoken van houtige biomassacentrales ten behoeve van warmteopwekking. De subsidie voor de bestaande Purmerendse biomassacentrale loopt over 6 jaar af die van de nog te bouwen centrale in 2033 en er komt, aldus MOB, geen nieuwe subsidie meer. Tegen de nog te bouwen centrale lopen daarnaast nog verschillende juridische procedures.

MOB adviseert de gemeente Purmerend dan ook, aan de hand van aangedragen argumenten, het volgende.

‘Gezien de potentieel vergaande gevolgen van een faillissement van SVP voor de gemeente wordt geadviseerd om:

 1. zo spoedig mogelijk te starten met zoeken naar technisch en financieel haalbare opties om de bestaande 44MWth BMC én(een deel van) het opgestelde gasvermogen te vervangen;

 2. de bouw van de14 of 16?MWth centrale aan de Visserijweg te heroverwegen en deze stap over te slaan door naar meer duurzame opties te Immers de bouw van deze centrale zal de financiële risico’s alleen nog maar vergroten.’

Mede gelet op de inmiddels verkregen vermaardheid op het milieugebied van MOB, heeft Helena Aslander van de Stadspartij aan de hand van de in de brief door MOB genoemde argumenten vragen gesteld aan het college.

De vragen van de Stadspartij

 1. Is de veronderstelling, geuit in de brief, juist dat in Neck (een buurtschap en voormalig dorp in de plaats Wijdewormer, gemeente Wormerland) door SVP een “tijdelijke biomassacentrale” van 750kw is geplaatst.

  Zo ja, met welk doel?

 2. Is het juist dat SVP een lagere solvabiliteit heeft dan de 40% die de Autoriteit Consument en Markt hanteert bij de periodieke beoordeling van warmteleveranciers.

  Zo ja, heeft dit consequenties?

 3. M.O.B. stelt dat: De subsidie periode eindigt op 31 augustus 2026. Gezien de ontwikkelingen kan worden uitgesloten dat in 2026 opnieuw subsidie zal gaan worden verstrekt. Zonder subsidie draait de SVP met verlies.

  Is deze stelling van M.O.B. juist? wat zijn de gevolgen voor de tarieven als de stelling juist blijkt, dit mede gezien in het kader van de nieuwe warmtewet?

 4. M.O.B. merkt op dat: in de aanvraag om subsidie een vermogen van 16 MWth is vermeld, hetgeen betekent dat de installatie Wabo-vergunningplichtig is. Hiervoor is geen Wabo vergunning afgegeven omdat volgens opgave van SVP het vermogen <15MW zou zijn. In de melding in het kader van het Activiteitenbesluit is sprake van 14MW, zodat geen Wabo vergunning nodig zou zijn. Het is niet waarschijnlijk dat de bouw volgend jaar al kan beginnen, zelfs niet als alle procedures de toets van de Raad van State zouden doorstaan.

  Klopt hetgeen wordt gesteld over de Wabo vergunning, zowel ten aanzien van het vermogen ( 16 MWth c.q. 14MW), als m.b.t. de Raad van State?

 5. Is het huidige heet water systeem t.b.v. het warmtenet geschikt voor warmte door geothermie?

  Zijn er verkenningen uitgevoerd van welke diepte het benodigde hete water kan en dient te worden opgepompt?

  Zou ja, welke te ramen investeringen in geld en techniek vergt dit, hoe is de planning ter realisatie?

  Zo nee, wanneer wel een verkenning en is er een planning ter realisatie van e.e.a.

(De beantwoording van  de vragen moet plaatsvinden vóór 16-10-2020)

Milieu artikelen