HomeNieuwsVeiligheid"Meteorenflats luguber", uitstroom stagneert!

“Meteorenflats luguber”, uitstroom stagneert!

Meteorenflat2011

De Meteorenflats zijn een luguber gebied geworden, zo verwoordde Ernst Ankersmit van de Stadspartij de situatie onlangs in het forum Algemene Zaken.Drugsdeals, prostitutie, inbraak, vernielingen en verloedering zijn het zichtbare beeld daar. In het forum Algemene Zaken vroeg de Stadspartij om ingrijpen van de burgemeester. Ook is de geplande uitstroom van de bewoners ernstig vertraagd. Die zitten dus ongewenst langer in de verloederde en onveilige rotzooi.

De uitstroom van de bewoners uit de nog te slopen flats, is vrijwel tot stilstand gekomen. Oorzaak is de stagnerende bouw in Purmerend. Bewoners moeten dus langer in hun verloederde leefomgeving blijven wonen dan wordt verwacht en wenselijk is. Doordat woningcorporatie Wherestad het garanderen van de leefbaarheid van de flats niet blijkt aan te kunnen is nu zelfs sprake van  “gettovorming”. De lugubere leefomgeving is in de 6e flat (de achterste/buitenste) het ergst, maar ook in en om de andere flats lijkt het nergens meer op.

De Stadspartij vroeg dan ook aan burgemeester Verbeek om structureel ingrijpen om de leefbaarheid van de bewoners gedurende de verdere sloopperiode te garanderen. Al eerder, in augustus 2007, speelde de kwestie maar die leek toen na ingrijpen van loco burgemeester Engels verholpen. Dat er nu weer grote problemen zijn was de burgemeester niet bekend, maar hij zegde toe er direct werk van te zullen maken en de raad over een en ander te informeren. De raadsleden zelf lieten weten de situatie ook in ogenschouw te willen nemen. De griffier zal op korte termijn een collectief bezoek organiseren. Over de stagnerende uitstroom van de bewoners uit de resterende flats heeft de Stadspartij schriftelijke vragen gesteld.
 

Hieronder vindt u de brief aan het college met de vragen.

Inleiding

De fractie van de Stadspartij bereiken de afgelopen weken alarmerende berichten over de voortgang van het project Wheermolen West (Planetenstraat en Meteorenflats).Voor de nog niet verhuisde bewoners van de Meteorenflats komt daar nog de onveiligheid en verdere verloedering bij. M.b.t. de onveiligheid stelde de Stadspartij al vragen in het forum Algemene Zaken van 20 maart jl. De burgemeester zegde toe er direct werk van te maken en het forum erover te informeren. Die informatie wacht de Stadspartij even af.
 

Deze schriftelijke vragen gaan over de voortgang van het bouwproject.

Vraag 1

Bij de start kende het project een tekort van € 18,2 miljoen dat door Wherestad en de gemeente wordt gedeeld.

 • Wat is het tekort nu, is de verdeling nog steeds hetzelfde en wat is de financiële prognose?
 • Hoe worden de oplopende kosten gedekt?

Vraag 2

 • Hoeveel vertraging heeft dit project inmiddels ten opzicht van de oorspronkelijke planning?
 • Wat is hiervan de oorzaak?
 • Wat is de prognose?

Vraag 3

Aan de bewoners is bij de presentatie van het plan verteld dat ze anderhalf jaar op een wisselwoning zouden moeten wonen en dan kunnen doorverhuizen naar bijvoorbeeld het nieuw te bouwen woon-zorg complex.
Inmiddels hebben deze bewoners uit een krantje moeten vernemen dat ze moeten rekenen met op zijn minst vier jaar verblijven in een wisselwoning.

 • Is deze informatie die de Stadspartij bereikte juist?
 • Zo ja, wat is de reden van vertraging?
 • Om hoeveel huurders gaat het?
 • Op welke termijn moeten de bewoners feitelijk, volgens de huidige inzichten, rekenen?
 • Is het college het eens met de Stadspartij dat dit gegeven een grote impact heeft op het leven van deze bewoners in het bijzonder de senioren/ouderen. (Ingepakte dozen- opslag van je meubels- stoffering bij anderen etc.)

Vraag 4

Door de raad is besloten dat bewoners die meer dan één keer buiten hun toedoen van wisselwoning moeten wisselen een extra verhuiskostenvergoeding krijgen van € 1000,-. Deze komt dus bovenop de standaardvergoeding van € 5000,-
De Stadspartij bereiken berichten dat kennelijk willekeurig niet € 1000,- extra wordt betaald of toegezegd, maar € 5000,-. Er is dan dus sprake van tweemaal € 5000,- verhuiskostenvergoeding.

 • Is deze informatie die de Stadspartij bereikte juist?
 • Zo ja, wie betaalt deze verhuiskostenvergoeding(en) en geldt deze vergoeding in alle gevallen?
 • Zo nee niet in alle gevallen, waarom niet?

Vraag 5

 • Is er sprake van een stagnatie in de uitstroom en doorstroom van mensen uit de meteorenflats naar andere woningen?
 • Zo ja, wat is hier de reden van?

Veiligheid artikelen