HomeNieuwsEconomie"Luchtje aan verkoop pand Koemarkt 28"

“Luchtje aan verkoop pand Koemarkt 28”

koemarkt overzichtfoto.jpg
Met de verkoop van Koemarkt 28 is niets fout gegaan, laat verantwoordelijk wethouder Hans Engels (ruimtelijke ordening) keer op keer weten. Maar het had achteraf bezien beter gekund, voegt Engels er dan snel aan toe. Toen de gemeente het pand in 2008 voor 315.000 euro aan Toon Rumphorst uit Heerhugowaard verkocht, hadden eigenlijk de overige gegadigden even schriftelijk moeten worden ingelicht.

Gemeenteraadslid Henk Heida van Leefbaar Purmerend heeft zijn tanden in deze kwestie gezet . Hij bestookt B en W al enige tijd met vragen over de verkoop van het horecapand. De gemeente ving voor Koemarkt 28 315.000 euro . Maar binnen een jaar werd het nog twee keer verkocht. Eerst voor 330.000 euro en daarna voor 595.000 euro. Heida vindt dat de gemeente flink heeft geblunderd en een verlies van 280.000 euro heeft geleden. Bovendien zijn kandidaat-kopers volgens hem ongelijk behandeld.

Dat ontkent het college van B&W ten stelligste. Ook zijn zij het niet met Heida eens dat een anti-speculatiebeding in de eerste koopovereenkomst had moeten worden opgenomen. Het college vindt verder niet dat de gemeentekas door gemeentelijk handelen bij de verkoop van Koemarkt 28 een verlies heeft geleden. ‘Dit onder meer omdat wij van mening zijn dat een getaxeerde verkoopprijs op 4 december 2007 en een verkoopprijs op 6 mei 2009, waarbij wij de motieven van de laatste koper om zo’n hoge prijs te betalen niet kenden, niet met elkaar kunnen worden vergeleken’.

Heida laat het er niet bij zitten en gaat in de raads vergadering van 26 november a.s. het college er indringend over bevragen. Gelet op de vraagstelling zal het er pittig aan toe gaan. Heida beschuldigt het college ervan dat deze in deze affaire feitelijk onjuiste antwoorden heeft gegeven. Een woordgebruik die nu nog in het midden laat dat het college heeft gelogen of onbewust de verkeerde antwoorden heeft gegeven.

Hieronder treft u de inleidende vragen van Henk Heida (foto) aan. Het belooft een spanend avondje te worden. henk heida.jpg

INTERPELLATIEVERZOEK EX ARTIKEL 40 Reglement van orde voor de raad inzake

                                                    Koemarkt 28

 

Purmerend, 24 november 2009

Inleiding

Het interpellatieverzoek, waarbij nadere inlichtingen worden gevraagd, betreft de verkoop van het gemeentelijk eigendom Koemarkt28.  De voorgeschiedenis is bekend en behoeft geen nadere toelichting.

Vragen

•1.     Waarom is voor de waardebepaling van pand Koemarkt 28 niet een gespecialiseerd bureau ingeschakeld?

 

Toelichting: uw eerdere schriftelijke  beantwoording op deze vraag, inhoudende dat “het hier in geen enkel opzicht om een zodanig complex object gaat, dat een gekwalificeerde plaatselijke makelaar het niet op een goede wijze zou kunnen uitvoeren”,  is in strijd met de feiten.

 

•2.     Waarom is, gezien de in het eerste halfjaar nog steeds aan de gang zijnde waardestijging van onroerend goed, vóór de datum van de voorlopige koopovereenkomst, op 16 juni 2008, niet een hernieuwde waardebepaling uitgevoerd?

 

Toelichting: de taxatie door de plaatselijke makelaar stamt van 4 december 2007.  De feitelijke levering was op 21 augustus 2008. Uw eerdere verweer dat tussen het ogenblik waarop partijen overeenstemming bereikten (sluiten voorlopige koop), zijnde 16 juni 2008 en de feitelijke levering, 21 augustus  2008, geruime tijd zou liggen, “zodat van een hernieuwde waardebepaling geen sprake kon zijn”, is in strijd met de feiten.

 

•3.     Waarom is er bij de koop geen antispeculatiebeding, met kettingbeding, gesloten?

Toelichting: Uit eerdere beantwoording blijkt dat de gemeente een gegadigde aan de Koemarkt wilde binden die “als restauranthouder toegevoegde waarde en kwaliteit” zou bieden. Uw tegenwerping, op de eerdere vraag terzake, “dat er destijds in geen enkel opzicht aanleiding was een antispeculatiebeding op te nemen”, is in strijd met de feiten en met de feitelijke ontwikkeling. 

•4.     Waarom heeft u bij de verkoop van het onderhavige pand niet alle gegadigden en, sterker nog, alle burgers gelijke kansen geboden?

Toelichting: Uw antwoord dat “bij verkoop van onroerende zaken van de gemeente Purmerend normaliter op voorhand geen partijen zijn uitgesloten”, is in strijd met de feitelijke gang van zaken.

 

•5.     Waarom hebben de tenminste vijf andere gegadigden van u geen bericht van afwijzing ontvangen?

 

Toelichting: Uw eerdere antwoord dat betrokkenen ten onrechte niet door de gemeente schriftelijk waren ingelicht, doch “de meesten wel mondeling”, is in strijd met de feiten.

 

Hoogachtend,

Henk Heida, “Leefbaar Purmerend”

Economie artikelen