HomeNieuwsVeiligheidLPG station Wheermolen

LPG station Wheermolen


De gemeenteraad heeft in februari raad besloten om het bestemmingsplan Wheermolen 1980 ter plaatse van het LPG tankstation van Tamoil aan het J.F. Kennedyplein 30 te actualiseren. Tegelijkertijd is besloten om dit te doen door uiterlijk op 31 december 2016 een ontwerp-besluit tot vaststelling c.q. herzieníng van het bestemmingsplan Wheermolen1980 ter inzage te leggen. Of zoveel eerder als de Minister van l&M voorgenomen wijziging van de Revi in werking is getreden en een dergelijk besluit eerder mogelijk maakt.

De wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) Revi is op 29 juni 2016 in werking getreden en is tot stand gekomen na een zogenaamde Safety Deal met de Nederlandse tankstationbranche.

Voertuigen die het autogas transporteren, hebben vanaf nu op grond van deze Deal allemaal een hittewerende coating. De coating heeft een vertragend effect, hetgeen hulpdiensten meer tijd geeft om in te grijpen bij een calamiteit. De deal is ondertekend door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, diverse transporteurs, de belangenverenigingen Beta, Bovag, Nove, VNPI en de Vereniging Vloeibaar Gas (VVG).Door het gebruik van de veiligere tankauto’s worden volstaan met een kleinere Plaatsgebonden Risicocontour rondom tankstations. Zo worden onnodige saneringen van bestaande lpg-verkooppunten voorkomen.

Het college streeft er nu dan ook naar om uiterlijk in oktober 2016 het ontwerp plan ter inzage te leggen, waarmee de bestaande feitelijke situatie wordt vastgelegd.

Wettelijke grondslag nu wel mogelijk?

Saillant detail is dat een dergelijke Safety Deal al eerder in de vorm van een Convenant was gesloten. De Raad van State oordeelde daarover toen dat een dergelijk Convenant niet kan worden voorzien van een wettelijke grondslag. Gebleken is toen dat door strijdigheid met de kaderrichtlijn vervoer gevaarlijke stoffen over de weg de Europese Commissie internationale regelgeving niet zal instemmen met het ontwerpbesluit. Hierdoor kunnen de LPG-branchemaatregelen niet wettelijk worden verankerd.

Door de staatssecretaris is daarom op 14 februari 2013 schriftelijk aangegeven dat het ontwerpbesluit toen geen doorgang kon vinden en werd ingetrokken. Gevolg hiervan was dat de voorgenomen aanpassing van de Revi niet kon plaatsvinden. Omdat de LPG-branchemaatregelen niet wettelijk kunnen worden vastgelegd op landelijk niveau.

Hoe deze uitspraak van de Raad van State zich zal verhouden nu het Convenant een Safety Deal is geworden zal nog moeten blijken.

Veiligheid artikelen