HomeNieuwsVeiligheidLPG station bij Makado moet stoppen als veiligheidsregels niet kunnen worden nagekomen

LPG station bij Makado moet stoppen als veiligheidsregels niet kunnen worden nagekomen

 

Aan het belang van de veiligheid van de omwonenden ’komt meer gewicht toe dan aan de financiële en economische belangen van de exploitant van een LPG-tankstation’, zo luidt het advies van de Purmerendse bezwarencommissie.

Het tankstation bij het Makado winkelcentrum in Purmerend moet daarom volgens de commissie stoppen met de verkoop van LPG. En de gemeente moet zo snel mogelijk een nieuw bestemmingsplan maken voor het tankstation in Wheermolen waarbij het LPG station wordt wegbestemd. Het LPG-vulpunt, voldoet niet aan de huidige veiligheidsafstand tot de woningen. Dat is het oordeel van de Adviescommissie van de bezwaarschriften.

Recent heeft de minister echter een wijziging van regels in procedure gebracht die hopelijk dit voorjaar in werking kan treden. De adviescommissie stelt dan ook voor om te wachten tot uiterlijk april 2016 met het actualiseren van het bestemming.

Daarmee zou er een einde kunnen komen aan een jarenlange juridische kwestie tussen de gemeente Purmerend en inwoonster Helana Aslander. Het gaat hier om de actualisatie van het bestemmingsplan en de intrekking van de vergunning om LPG te verkopen. Opmerkelijk is het dat Aslander haar procedure tegen de gemeente aanving in het jaar voorafgaande aan haar raadslidmaatschap voor De Stadspartij.

Toen ze in 2014 raadslid werd zette ze haar bezwarenprocedure als belanghebbende burger voort. Daarmee tevens aantonende dat er geen taboe rust op een raadslid indien deze in zijn individuele belang wordt getroffen om als burger een besluit van de gemeente juridisch aan te vechten. Een taboe waarin menig raadslid jarenlang in geloofde.

College negeert advies bezwarencommissie
Het college legt echter het advies van de bezwarencommissie om de verkoop van LPG te verbieden, naast zich neer zo blijkt uit een memo aan de raad.

De adviescommissie gaat er volgens het college vanuit dat er sprake is van een nieuwe situatie omdat het bestemmingsplan voor het gebied in 2012 werd herzien. Het college houdt er aan vast dat het bij het tankstation om een bestaande situatie gaat.
Om de kwestie nog gecompliceerder te maken, is het onderdeel LPG van het bestemmingsplan voor de Wheermolen in 2014 door de Raad van state op grond van een door Aslander eerder aangespannen procedure al vernietigd. Reden was dat dat de gemeente vooruitliep op een door het Rijk aangekondigde versoepeling van de regels voor LPG tankstations. Die regels konden niet worden vastgesteld door Europese regelgeving omdat buitenlandse vervoerders om concurrentie redenen niet verplicht kunnen worden de Nederlandse aanvullende veiligheidsregels voor het vervoer en afleveren van LPG te moeten volgen.

Stadspartij en D66 van begin af op het goede spoor
Op basis van die nieuwe regels zou het tankstation open kunnen blijven zo beweerde het college desondanks toentertijd.
Een bewering die de Stadspartij toen direct al van de hand wees en daarom tegen het bestemmingsplan stemde, als enige gesteund door D66. In alle navolgende gevallen in Purmerend namen Stadspartij en D66 vervolgens hetzelfde standpunt in t.a.v. de LPG-tankstations.

De gemeenteraad van Purmerend dient nu het deels vernietigde bestemmingsplan voor Wheermolen te herstellen, c.q. een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Dat betekent naar het oordeelt de adviescommissie dat de gemeente de ruimte wordt gegeven te wachten tot er wederom een  eventueel nieuwe regelgeving in werking treedt, echter uiterlijk 1 april moet de planprocedure in gang zijn gezet.

Tijdens de raadsvergadering van 17 december 2015 heeft de raad besloten om het agendapunt Voorstel tot beslissing op het bezwaar van mevrouw Aslander te Purmerend voor de commissie SOB van 14 januari te agenderen om technische vragen te stellen aan de voorzitter van de Adviescommissie voor bezwaarschriften. De politieke discussie zal vervolgens in een raadsvergadering plaatsvinden.

De gemeenteraad is dus opnieuw aan zet in deze merkwaardige kwestie waaruit ook maar weer eens blijkt om zeer terughoudend te zijn en niet zondermeer vooruit te lopen op beloofde wet- en regelgeving.

Veiligheid artikelen