HomeNieuwsVeiligheidKappen bomen Purmerweg onontkoombaar

Kappen bomen Purmerweg onontkoombaar


Naar aanleiding door de fractie van D66 gestelde vragen over het kappen van bomen aan de Purmerweg is duidelijk geworden dat de kap onontkoombaar was. Tevens dat het college er naar streeft zo spoedig mogelijk ‘daar waar mogelijk’ een boom te herplanten.

Vanaf 7 september, is begonnen met het kappen van bomen aan de Purmerweg. De bomen waren behoorlijk zichtbepalend en bekend in Purmerend. Ziekte is overigens geen reden voor het kappen van deze bomen. De leeftijd van de bomen is wel zodanig dat de kwaliteit aan het afnemen is. Uit de periodieke inspectie (november 2013) blijkt dat er steeds vaker zogenaamd ‘dood hout’ verwijderd moet worden.

Reconstructie Purmerweg
De reconstructie van de Purmerweg is de reden om de bomen te kappen. De Purmerweg is een van de oudere wegen van Purmerend. Oorspronkelijk een klinkerweg, later is hier een aantal lagen asfalt overheen aangebracht. Dit asfalt is teerhoudend en betekent dat het niet hergebruikt kan worden, maar dat de gehele verharding afgevoerd moet worden door en erkend verwerker, voor verantwoorde eindverwerking.

Door de jaren heen zijn de nodige reparaties uitgevoerd aan het wegdek. Inmiddels is het wegdek een dusdanige “lappendeken” geworden, dat verdere reparaties weinig doeltreffend zullen zijn, door de korte levensduur van de reparatie. De veiligheid van de weggebruikers, waaronder veel fietsers komt in het geding. Integrale vervanging is daarom noodzakelijk.

Populieren niet stabiel en onveilig
De bomen (populieren) zijn op een aantal plaatsen vlak langs het asfalt geplant. De bestaande asfaltconstructie wordt verwijderd. Vervolgens moet er nog een laag zand ontgraven worden, om voldoende ruimte te creëren voor het nieuwe wegdek (fundering, en verschillende lagen asfalt). Hierdoor raken belangrijke wortels beschadigd, waardoor de stabiliteit en kwaliteit van de bomen aangetast wordt. Indien deze bomen om deze reden verwijderd worden, komt er meer windbelasting op de overblijvende bomen langs de Purmerweg. De stabiliteit van de bomen, en daarmee de veiligheid van de weggebruikers kan dan niet gewaarborgd worden, Daarom is er voor gekozen de bomen preventief te kappen.

Behoud van de bomen kan eigenlijk alleen maar worden gerealiseerd door een versmalling van de weg waardoor de bomen meer (groei)ruimte kunnen behouden. De Purmerweg moet als ontsluitingsweg (nu ten aanzien van het bedrijventerrein en in de toekomst van het plan Klein Where) een zodanige breedte hebben dat er geen alternatief is. Dit effect wordt nog versterkt door het grote aantal fietsers dat van deze gebruik zal blijven maken

Voornemen tot nieuwe aanplant
Door het college is voorgenomen om ‘daar waar mogelijk’ een nieuwe boom aan te planten voor elke boom die wordt gekapt. De laanfunctie is voor de reconstructie van de Purmerweg ook onderkend.  In de nabije toekomst zijn ook ontwikkelingen gaande op het bedrijventerrein aan de Purmerweg (Plan Klein Where). Besloten is om bomen terug te planten langs de Purmerweg als duidelijkheid is verkregen over de kabel- en leidingen tracés die voor deze ontwikkeling op en rond de Purmerweg noodzakelijk zijn.

Veiligheid artikelen