HomeNieuwsMilieuKabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windparken op zee

Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windparken op zee

windmolens
Het kabinet heeft nieuwe gebieden aangewezen voor de bouw van windmolenparken op zee. Het gaat om het gebied Hollandse Kust (1.225 km2) en het gebied Ten Noorden van de Waddeneilanden (200 km2).

Dat staat in de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en de bewindslieden Kamp en Dijksma van Economische Zaken heeft ingestemd. De gebieden liggen buiten de 12-mijlszone, minimaal 22 kilometer uit de kust.

Energieakkoord

In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat in 2023 op het Nederlandse deel van de Noordzee windmolenparken zijn gebouwd met een piekvermogen van 4.450 megawatt. Die kunnen jaarlijks ongeveer 5 miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien (uitgaande van een gemiddeld gebruik per huishouden in 2013). Dat komt neer op 3% van het totale energieverbruik in 2023. Aanvullend op de bestaande parken en de vergunningen die reeds worden voorbereid, betekent dat dat er vanaf 2015 voor 3.450 megawatt aan windmolens bij moet komen. Dat moet zo goedkoop mogelijk gebeuren, rekening houdend met de vele andere belangen op de Noordzee. Naast ‘Hollandse Kust’ en ‘Ten Noorden van de Waddeneilanden’ kijkt het kabinet daarvoor naar de eerder aangewezen gebieden ‘Borssele’ en ‘IJmuiden Ver’. Daarnaast doen de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor windparken dichter bij de kust, binnen de 12-mijlszone. Begin 2014 neemt het kabinet een besluit of, en zo ja welke, gebieden dichter bij de kust verder worden onderzocht. Het Rijk wijst de locaties aan, het is aan de markt om de windmolenparken daadwerkelijk te realiseren.

Geschikte locaties

Het kabinet zoekt in het Nederlandse deel van de Noordzee naar geschikte locaties voor windparken. Hoewel dat letterlijk een zee aan ruimte lijkt, gebeurt daar al heel veel. Zo is er veel scheepvaart en visserij, zijn er oefengebieden van Defensie, natuurgebieden en plekken voor zandwinning en mijnbouwactiviteiten (olie- en gaswinning). Ook is de zee op veel plaatsen ongeschikt voor windmolens, omdat de afstand tot de kust te groot is. De gebieden Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden zijn onderzocht op effecten op het landschap, recreatie, archeologie, bodem en water, natuur, klimaat, de verschillende gebruikersfuncties en kustveiligheid. Met de scheepvaartsector is overeenstemming over de veilige afstanden tussen de scheepvaartroutes en windparken. Voor olie- en gaswinning en visserij wordt aan maatwerkoplossingen gewerkt.

Inspraak

De nieuw aangewezen gebieden Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden bieden bij elkaar circa 8.500 megawatt  aan extra ruimte. Het totaal van de aangewezen gebieden biedt meer ruimte dan nodig is voor de doelen uit het Energieakkoord omdat er vanwege de verschillende belangen bij het uitgeven van vergunningen ook weer delen afvallen. De ontwerp-Rijksstructuurvisie is tot stand gekomen in overleg met gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Burgers en organisaties kunnen vanaf 10 januari 014 hun mening geven. Medio 2014 stuurt het kabinet de definitieve Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee naar de Tweede Kamer.

Milieu artikelen