HomeNieuwsMilieuJaarlijkse hoeveelheid afval van inwoners neemt af, afvalscheiding neemt toe

Jaarlijkse hoeveelheid afval van inwoners neemt af, afvalscheiding neemt toe

Sorteeranalyse restafval in afvalmonitor Purmerend 2022 laat verschuivingen zien

Afbeelding raadsstukken


Elk jaar wordt in opdracht van Team Reiniging een sorteeranalyse van het restafval van de gemeente Purmerend uitgevoerd. In deze analyse wordt de vergelijking gemaakt tussen de hoeveelheden gescheiden ingezameld afval en het ingezamelde restafval. Ook wordt een analyse van de samenstelling van het restafval gemaakt.

Meten is weten

De jaarlijks gemeten hoeveel afval die in Purmerend wordt ingezameld betreft zowel de gescheiden inzameling als de inzameling van restafval.

Beschreven wordt in de afvalmonitor hoe de verdeling is tussen de gescheiden inzameling en de inzameling van restafval. Ook wordt de vergelijking gemaakt met de inzamelresultaten van het afgelopen jaar met het landelijk gemiddelde van gemeenten met dezelfde stedelijkheid en hetzelfde karakter als Purmerend.
Omschreven wordt voorts hoe de samenstelling van het afval van de gemeente Purmerend is. Er wordt aangegeven op welke punten de gescheiden afvalinzameling verbeterd kan worden.

In de Afvalmonitor 2022 is geen rekening gehouden met de pilot gescheiden inzameling gft bij de hoogbouw.

Resultaten 2022

Er is een dalende lijn te zien in de jaarlijkse hoeveelheid afval die de inwoners van Purmerend genereren. Van 528 kilo in 2020 naar 515 kg/inw in 2021, naar 467 kg/inw in 2022.
Hiermee zit Purmerend onder niveau van gemeenten in Nederland met een vergelijkbare stedelijkheidsklasse, die zitten gemiddeld op 501 kg/inw.

De hoeveelheid gescheiden ingezameld afval is in het afgelopen jaar iets afgenomen, van 166 naar 157 kilo per inwoner in 2022. Ten opzichte van 2021 is de hoeveelheid gescheiden bio-afval iets afgenomen. De gescheiden hoeveelheid textiel is toegenomen net als de hoeveelheid PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken), dat vooral komt door de bronscheiding aan te vullen met nascheiding van het PMD.

Afvalscheidingspercentage uitgefilterd laat positief beeld zien

De afvalmonitor 2022 laat een stijging zien van het niveau van afvalscheiding van 55 % naar 59%.
Hiermee zit Purmerend in de buurt van het niveau van vergelijkbare Nederlandse gemeenten, die gemiddeld 61% afvalscheiding realiseren.

In de afbeelding is te zien dat van de 176 kilo fijn restafval per inwoner er 35 kilo daadwerkelijk niet meer herbruikbaar, de overige 141 kilo bestaat uit herbruikbare afvalstromen.
Het ongescheiden fijn huishoudelijk restafval bevat nog steeds erg veel groente- fruit- en etensresten afval, tegenwoordig bioafval genoemd, het aandeel tuinafval is hoger dan in 2021.
Het aandeel niet herbruikbaar, dus het echte restafval, is 35 kilo per inwoner. In 2021 was dit 28 kilo, een kleine toename dus.
De categorie ‘ overig herbruikbaar’ bestaat uit metaal, hout, puin, KCA, kunststof (geen verpakkingen).

De belangrijkste conclusies

Ook in 2022 is te zien dat de stijgende lijn van de afvalscheiding doorzet. Er is echter ook nog ruimte voor verdere verbetering, zo laat de samenstelling van het restafval zien.
Het bio-afval is het grootste aandeel van het restafval, 32% van het restafval is bio-afval (groente- en fruitafval en etensresten), met het tuinafval erbij 39%. Het merendeel van deze 70 kilo bio-afval en tuinafval is zeer geschikt om compost van te maken als dit gescheiden ingezameld zou worden.

Hoe verder in 2023

De afvalmarkt blijft volop in ontwikkeling en grillig van karakter. Redenen hiervoor zijn de blijvende fluctuerende grondstofprijzen en opbrengsten uit sommige afvalstromen. In 2023 is het statiegeldsysteem voor blikjes inmiddels van kracht, wat hiervan de invloed is op het PMD is nog niet in te schatten.
De bijna continue lopende communicatiecampagne over afvalscheiding blijft de focus leggen op het bio- afval, om dit beter te scheiden. Daarnaast wordt in 2023 onderzocht of het inzamelsysteem aanpassen naar het systeem van omgekeerd inzamelen – waarbij grondstoffen aan huis opgehaald worden en restafval weggebracht wordt naar een ondergrondse container in de buurt – een positieve bijdrage kan leveren op verbetering van de afvalscheiding.

 

Milieu artikelen