HomeNieuwsVeiligheidIntegraal veiligheidsplan Purmerend en Jaaruitvoeringsprogramma 2023

Integraal veiligheidsplan Purmerend en Jaaruitvoeringsprogramma 2023

Raadscommissie behandelt vanavond (16 maart 2023) Veiligheidsplannen

Foto Stadspartij-BPP


Eens in de vier jaar dient de gemeenteraad de doelen vast te stellen die de gemeente op het terrein van veiligheid nastreeft. Het voorstel voor deze doelen is vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. De gemeenteraad wordt geadviseerd om dit plan vast te stellen.
Vooruitlopend hierop zijn de concrete acties naar aanleiding van deze doelen opgenomen in het Jaaruitvoeringsprogramma 2023. Dit is geen wettelijk plan en wordt derhalve ter kennisname aangeboden

Op het gebied van veiligheid is Purmerend een stad die constant in ontwikkeling is. De zwaarte van de veiligheidsthema’s komt langzamerhand op andere gebieden te liggen. Zo is het aantal woninginbraken de afgelopen jaren flink gedaald, maar stijgen de cijfers van gedigitaliseerde criminaliteit en gebeurt er van alles in de samenleving waar wij als gemeente op moeten en willen inspelen. Deze verschuiving in het werkveld, die niet alleen voor Purmerend geldt, vergt een andere kijk op veiligheid en een integrale aanpak waarbij we nog meer willen samenwerken met onze inwoners.

Tegelijk met het schrijven van dit jaaruitvoeringsprogramma voor 2023, wordt ook het integraal veiligheidsplan 2023-2026 (IVP) opgesteld.

Wat in 2023…

Er wordt doorgegaan met de onderwerpen zoals hiervoor vermeld. Daarnaast staan voor 2023 de volgende doelstellingen gepland:

  • Er staan zes integrale controles en twee hercontroles gepland;

  • Aangesloten wordt bij de verschillende overlegstructuren. Onder andere bij het regionale projectteam ondermijning waarin alle gemeenten, politie en OM deelnemen, het programmaoverleg aanpak ondermijning, het signaaloverleg met de politie, de doorontwikkeling van het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en hetregionaal overleg OutlawMotorcycle Gang (OMG). Ondermijning stopt niet bij de gemeentegrens of bij het werk van één partner. Samenwerking op alle fronten is van essentieel belang, ook om het zogenaamde waterbed effect te voorkomen. Dat is het doel van deze overleggen;

  • Bestuurlijke weerbaarheid, integriteit en veiligheid zijn gemeentebrede onderwerpen. Het gemeentelijke team zal omtrent deze onderwerpen gevraagd en ongevraagd meedenken en hieraan acties verbinden;

  • De samenwerking met ons gemeentelijk Datalab wordt geïntensiveerd. Analysecapaciteit helpt Purmerend in de aanpak van ondermijning. Het is essentieel hier structureel gebruik van te kunnen maken. Hierdoor kan een incidentgerichte aanpak naar een probleemgerichte aanpak worden veranderd;

  • Vanaf januari 2023 valt lachgas onder de Opiumwet. Verwacht wordt dat hierdoor meer concrete gevallen in het kader van (drugs)dealen op straat en vanuit panden kunnen wordt opgepakt;

  • Door de regionale aandacht op het gebied van arbeidsuitbuiting en mensenhandel zullen deze onderwerpen ook in onze gemeente meer inzet vragen.

Lees HIER het volledige raadsvoorstel voor 2023

Veiligheid artikelen