HomeNieuwsVeiligheid“Het failliet van het gedogen” Hoe nu verder met het cannabisbeleid?

“Het failliet van het gedogen” Hoe nu verder met het cannabisbeleid?

hennep
De bestuurlijke werkgroep ‘Modernisering Cannabisbeleid’ heeft 30 november 2015 haar rapport ‘Het failliet van het gedogen’ opgeleverd en aangeboden aan het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De bestuurlijke werkgroep ‘Cannabisbeleid’ is ingesteld door de VNG in 2015 en had als opdracht om in kaart te brengen welke problemen gemeenten ervaren op het terrein van cannabisbeleid, het verkennen van oplossingsrichtingen en te duiden hoe deze oplossingsrichtingen bijdragen aan de problemen van het lokaal bestuur. Dit vanuit de lokaal gevoelde urgentie om problemen op het terrein van openbare orde, volksgezondheid en georganiseerde criminaliteit effectief aan te pakken.

Rapport ‘Het failliet van het gedogen’ 
De bestuurlijke werkgroep heeft haar rapport op 30 november 2015 aangeboden aan het VNG-bestuur tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG. De bestuurlijke werkgroep uit in het rapport haar zorgen over problematisch cannabisgebruik, kwaliteit en de samenstelling van verkochte cannabis en over de ondermijnende werking die uitgaat van cannabisproductie en -handel.

Als oplossing heeft de bestuurlijke werkgroep een drietal scenario’s in kaart gebracht en de bestuurlijke opgaven daarbij geanalyseerd.
Te weten:

1 Vrijgeven, 2 Verbieden, 3 Regelen

De bestuurlijke werkgroep pleit voor een consistenter beleid gebaseerd op drie pijlers:

  • Preventief beleid om cannabisgebruik zoveel mogelijk tegen te gaan;
  • Handhaving zodat er een stevige prikkel is om beleid na te leven;
  • Consistent beleid voor de hele cannabisketen, van productie tot en met verkoop.

Hierbij spreekt de bestuurlijke werkgroep haar voorkeur uit voor een scenario waarin de gehele keten rondom cannabis geregeld wordt. Dit uit zich vervolgens in een Cannabiswet. Om hiertoe te komen pleit zij daarom voor een beperkt aantal lokale experimenten onder landelijke regie om uit te zoeken hoe de cannabisketen het beste geregeld kan worden. Daarna kunnen keuzes worden gemaakt voor effectief en eenduidig landelijk beleid.

Het volledige rapport is te raadplegen via: https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/veiligheidsbeleid/nieuws/cannabiswet-nodig-om-misdaad-aan-te-pakken

Bespreking rapport met de gemeenten

Het VNG-bestuur heeft toegezegd om tijdens de ALV op 8 juni 2016 met een standpunt te komen op basis van het rapport. Vooraf worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd op verschillende locaties in het land om in gesprek te gaan over het rapport en de aanbevelingen uit het rapport nader uit te werken. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor burgemeesters, wethouders, raadsleden, directeuren van GGD’en en directeuren veiligheid van gemeenten.

Enquête

Parallel aan de bijeenkomsten worden de burgemeesters, wethouders (portefeuille gezondheid) en raadsleden via een enquête naar hun mening gevraagd over de conclusies van het rapport ‘Het failliet van gedogen’ en de geschetste scenario’s.

De uitkomst is input voor een volgende kabinetsperiode.

Veiligheid artikelen