HomeNieuwsEconomieHet college presenteert het zoveelste reddingsplan voor de Stadsverwarming

Het college presenteert het zoveelste reddingsplan voor de Stadsverwarming

svpprofiel
Eind 2008 heeft het college de Stadsverwarming BV de opdracht gegeven tot het maken van een verbeterplan. De kern van de opdracht was om duurzame warmte op een financieel verantwoorde wijze te garanderen. Dit plan moet er bovendien voor zorgen dat op korte termijn een aantal belangrijke zaken worden opgelost, zoals het verbeteren van de bedrijfsvoering, zorgen voor een goede klantenservice en versterken van (het onderhoud aan) het warmtenet.

Het college heeft inmiddels het businessplan van de Stadsverwarming ontvangen.
Het plan maakt op een ondubbelzinnige wijze duidelijk dat de gevolgen van de uitvoering van het plan voor Purmerend groot zullen zijn. Bovendien dat de gemeenten (en Stadsverwarming) de financiële gevolgen niet alleen kunnen dragen. Daarvoor is onder andere toekomstige besluitvorming over de Warmtewet van essentieel belang en moeten aanvullende gesprekken met rijk en provincie worden gevoerd. Het ministerie heeft aangegeven dat over de Warmtewet in maart (niet toevallig na de gemeenteraadsverkiezingen) meer bekend zal zijn. Zonder financiële steun van derden (rijk bijv.) komt Purmerend zonder zeer ingrijpende financiële gevolgen voor de burgers niet meer uit de problemen. Feitelijk is die situatie er nu al, daarom is er een zogenaamd noodpakket met financiële maatregelen voor 2012 en de jaren daarna opgesteld.
Het zal een verdere versobering betkenen van het gemeentelijke voorzieningenniveau en een forse stijging van de lokale lasten.
Buiten de sanering van de financiële tekorten en schulden zal ook de bedrijfsvoering drastisch moeten worden verbeterd.

 Om te komen tot een modern warmtebedrijf dat financieel gezond is moet er de eerste jaren flink geïnvesteerd worden. De komende vijf jaar moet er 24 miljoen euro worden gestoken in het verbeteren van het warmtenet.
Dat levert een financieel voordeel op van 3 miljoen per jaar. Op langere termijn zullen andere vormen van duurzame energie worden ingezet. Een effect hiervan is dat Purmerend straks een voorbeeldgemeente is als het gaat om duurzaamheid.

Het college laat de gemeenteraad weten in te stemmen met het businessplan en informeert de gemeenteraad hierover in een brief. Documenten die in een eerder stadium aan de gemeenteraadsleden waren gestuurd onder geheimhouding, zullen deels openbaar gemaakt gaan worden.
De Stadspartij heeft geweigerd zich in een achterkamertjesoverleg over het bovenstaande te laten lokken. Dit omdat alles wat daarin -onder geheimhouding- wordt verteld openbaar bekende kost is. De geheimhouding dient er naar de mening van de Stadspartij alleen maar toe om gemeenteraadsleden slinks te compromitteren aan tientallen jaren financieel wanbeleid m.b.t. de Stadsverwarming.

De Stadspartij constateert dat onder regie van het huidige college van B&W het zoveelste reddingsplan is opgesteld. De vorige door achtereenvolgende colleges aan de raad gepresenteerde reddingsplannen bleken allen vormen van ‘wishful thinking’. De Stadspartij kijkt dan ook met de nodige dosis scepsis naar dit nieuwe ‘reddingsplan’.

Economie artikelen