HomeNieuwsMilieuGroenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Groenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Groenonderhoud
foto Stadspartij

Wethouder Tijmstra heeft middels een brief de raad geïnformeerd over wijziging in de uitvoering van het groenonderhoud in de wijken Wheermolen en Weidevenne. De werkzaamheden worden vanaf 1 maart 2020 anders ingericht voor Werkom en daarnaast zal het contract met één aannemer die het groenonderhoud verzorgt worden ontbonden.
Dit betekent dat er voor 2020 opnieuw invulling gegeven dient te worden aan de uitvoering van het groenonderhoud in de wijken Wheermolen en Weidevenne.

Hiervoor zijn twee mogelijkheden: de wijken opnieuw aanbesteden of het opschalen van de eigen dienst d.m.v. het vergroten van de flexibele schil. Afgelopen maanden is onderzocht welke optie het meest geschikt is.

Opnieuw aanbesteden

Bij diverse aannemers is een marktverkenning gedaan ten aanzien van de mogelijkheden en de tariefstelling voor 2020. Hieruit blijkt dat er in de huidige markt duidelijk sprake is van prijsopdrijvende effecten (veel vraag, weinig aanbod en weinig geschoold personeel). De verwachting is dat aanbesteden ongeveer €100.000 meer kost dan de aanbesteding zoals die in 2019 is gedaan, hetgeen zou leiden tot een overschrijding van het budget.

De doorlooptijd van een nieuwe aanbesteding is ongeveer vier maanden. Dit zou betekenen dat er een tijdelijke oplossing moet komen voor de periode tussen het opzeggen van het huidige contract en de start van een nieuwe aannemer. Voor een dergelijke overbrugging, zijn nagenoeg geen partijen te vinden.
Opschalen eigen dienst (met flexibele schil)

De verwachting is dat met het opschalen van de eigen dienst de benodigde werkzaamheden wel binnen het budget uitgevoerd kunnen worden. Het is namelijk mogelijk een goede mix te maken van vakbekwame en ervaren medewerkers en ingehuurde minder ervaren krachten, terwijl bij externe inhuur geen sprake is van een prijsopdrijvende marktwerking.

Goede ervaringen met opschalen

In 2018 is het groenonderhoud van de wijk De Gors op deze wijze uitgevoerd en de afgelopen twee jaar is gebleken dat dit tot goede resultaten leidt. Het zal bij aanvang alleen wat tijd kosten om alles goed ingeregeld te krijgen en te begeleiden. Door externe partijen is toegezegd dat de benodigde zes tot acht medewerkers vanaf 1 maart beschikbaar kunnen zijn. Daarnaast kan worden gekeken of per wijk nog één medewerker vanuit SR (Sociaal Rendement) kan worden toegevoegd als leerstage.

Opschalen eigen dienst voor Wheermolen en Weidevenne

Het college heeft besloten te kiezen voor opschaling van de eigen dienst voor de wijken Wheermolen en Weidevenne voor de periode van één jaar (1 maart 2020 t/m 28 februari 2021 ). Vooralsnog betreft het geen formatie uitbreiding maar alleen een uitbreiding van de flexibele schil. Het bedrag dat anders aan de aannemer zou moeten worden betaald wordt nu gebruikt voor de inhuur van tijdelijk extern personeel en de aanschaf van de daarbij behorende handgereedschappen. Alvorens mensen in vaste dienst aan te nemen wil het college op basis van kennis en ervaring kunnen besluiten tot een definitieve opschaling van de eigen dienst.

AIle werkzaamheden in de wijken Wheermolen en Weidevenne zullen in 2020 worden uitgevoerd conform het bestek zoals dit tijdens de aanbesteding in 2019 is uitgezet. In iedere wijk zijn naast de flexibele schil altijd twee eigen medewerkers onderdeel van het team en zij dragen zorg voor de aansturing. De controle op deze werkzaamheden blijft ongewijzigd bij de opzichters.

Milieu artikelen