HomeNieuwsEconomieGoede natuur en goed natuurbeleid ook een boerenbelang

Goede natuur en goed natuurbeleid ook een boerenbelang

Grutto
Foto Stadspartij


Boeren en tuinders nemen hun verantwoordelijkheid bij de natuur- en biodiversiteitsopgaven in Nederland, goed natuurbeleid is dus ook in hun belang. Daarbij moeten beleidsmakers breder durven te kijken dan alleen de modellen. Kijk naar wat er in een gebied nodig is om natuur in balans met de andere belanghebbenden te verbeteren, en handel daarnaar. Dat is de boodschap van LTO voor het eerste overleg in de Tweede Kamer met minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur & Stikstof) op donderdag.

Zowel landelijk als regionaal nemen LTO en haar leden verantwoordelijkheid bij de natuur- en biodiversiteitsopgaven in Nederland. Bijvoorbeeld met het versnellingsplan voor stikstofreductie, het zaaien van kruidenrijk grasland en het begrazen en beheren van natuur met schapen en vleesvee. Langjarige vergoedingen voor geleverde diensten, ruimte voor blijvend agrarisch gebruik en goede monitoring zijn daarbij onontbeerlijk. Net betrokkenheid van (de leden van) LTO is bij het uitwerken van beleidsplannen rondom dit thema, zoals bijvoorbeeld het nieuwe concept van ‘landschapsgrond’.

Natuurkwaliteit centraal stellen
Het nieuwe kabinet zet bij de stikstofplannen in op een gebiedsgerichte aanpak, waarbij per gebied bekeken wordt wat de meest effectieve maatregelen zijn. De kritische depositiewaarde (KDW) biedt daarbij een basis voor natuurbeleid, maar omvat niet de feitelijke realiteit in gebieden. LTO roept de Tweede Kamer daarom op niet blind te staren op modellen, maar breed naar natuurkwaliteit te kijken. Een bredere blik sluit aan bij de uiteindelijke verplichtingen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Het is bovendien een oproep die wordt gedeeld door het PBL.

Verbeter monitoring natuurgebieden
Uit onderzoek van de WUR, het RIVM en PBL blijkt verder dat de administratie over de huidige stand van N2000-gebieden nog niet op orde is. Er worden veel aannames gedaan over de bodemgesteldheid van de natuur zonder echt bodemonderzoek. LTO Nederland vraagt een verbetering van het monitoringsysteem. Juist omdat er miljardeninvesteringen aangekondigd zijn in stikstofreductie is goede data over de huidige staat van belang. Daarmee kan op objectieve wijze worden vastgesteld of de inspanningen in de natuur resultaat opleveren.

Focus op predatorenbeheer voor bescherming weidevogels en grutto’s
Donderdag wordt gesproken over de bescherming van weidevogels. Boeren voelen zich verantwoordelijk voor de weidevogels in hun gebied en nemen daarom maatregelen om de weidevogels te beschermen. Roofdieren doen inspanningen van de boer echter regelmatig teniet. LTO pleit voor meer focus op predatorenbeheer om zo beter te sturen op de voornaamste bedreigingen voor weidevogels. Want nu hebben boeren deze bepalende factor niet in de hand. Weidevogelvriendelijk boerenlandschap kan ook een bijdrage leveren in het verder beschermen van broedplaatsen en kuikens. Dit betekent echter ook opbrengstenderving voor de boer. Het boerenland kan minder goed worden ingezet voor agrarische productie. LTO vraagt de Tweede Kamer daarom om voldoende financiële compensatie voor het verlies in de teeltopbrengsten.

Lees hier de volledige inbreng voor het commissiedebat

Economie artikelen