HomeNieuwsEconomieGemeente Purmerend wil kwaliteit recreatie en toerisme verbeteren

Gemeente Purmerend wil kwaliteit recreatie en toerisme verbeteren

Conceptvisie Recreatie & Toerisme 2040 voorgelegd aan de raad

koemarktbeeld
Foto Stadspartij-BPP


Het aantal inwoners neemt toe en daarmee ook de vraag naar de diverse vormen van recreatie en toerisme. Daarbij gaat het niet alleen om een theater of musea, maar ook om groenvoorzieningen zoals parken en fiets- en wandelpaden. Samen met stakeholders, inwoners, jongeren en ondernemers heeft gemeente Purmerend over recreatie en toerisme nagedacht. Dit is nu samengebracht in de conceptvisie Recreatie & Toerisme, die voor 80% klaar is. Vandaag stuurde het college deze versie naar de raadscommissie ter meningsvorming. Zij bespreken de conceptvisie op 12 juni in de raadscommissie.

Doel van de visie is om de kwaliteit van recreatie en toerisme te verbeteren en uiteindelijk de bezoekersaantallen te laten toenemen. De verwachting is dat ook bezoekers van buiten Purmerend meer van onze voorzieningen gebruik gaan maken. Mede doordat de druk in andere plaatsen in de regio flink is toegenomen. Zoals de Zaanse Schans, Volendam, Marken en Amsterdam. Veel van deze plaatsen willen toe naar meer spreiding van bezoek over de hele regio.

Stad en platteland

Uit de conceptvisie komt naar voren dat de Beemster wordt gezien als toeristische troefkaart. Hier liggen kansen om het werelderfgoed en de Beemsterproducten meer op de kaart te zetten. Het merk Beemster is al een sterk merk en kan de komende jaren worden versterkt.
Voor Purmerend is het plan om eerst in te zetten op recreatie voor de inwoners en bezoekers uit de regio. Purmerend zal daarnaast nog het nodige moeten doen aan het verbeteren van haar toeristische product.

Belangrijke thema’s

In de conceptvisie zijn sleutelthema’s en sleutellocaties benoemd. Sleutelthema’s zijn voor de hele gemeente van belang. Bijvoorbeeld het uitbreiden van het aantal verblijfsaccommodaties, het versterken van het agrotoerisme, het beter benutten van het water door er ontspanningsmogelijkheden toe te voegen en de kunst- en cultuursector beter belichten.

Plekken

Sleutellocaties zijn plekken waar recreatie en toerisme kwaliteit kunnen toevoegen. Het gaat dan onder meer om het Purmerbos, Middenbeemster (bezoekerscentrum), De Vurige Staart, H20/De Koog en Kom A7. Per locatie is aangegeven welke acties wenselijk of noodzakelijk zijn. In veel gevallen gaat het om voorzieningen die op die plek kunnen komen waardoor het aantrekkelijker wordt om erheen te gaan.

Meedenken

Om tot de conceptvisie te komen gaven diverse stakeholders uit de kunst- en cultuursector, sport, medeoverheden, marketingbureaus (BTLH en Visit Beemster), ondernemers en ondernemersverenigingen, de fietsersbond, EBS en de watersportvereniging in werkateliers hun inbreng. In een volgende fase wordt gekeken welke partijen de uitvoering (gezamenlijk) kunnen trekken. Ook inwoners hebben hun inbreng gegeven. Ruim 1.000 inwoners deelden hun mening via een aantrekkelijke digitale tool. Ook een groep jongeren heeft in twee werksessies aangeven waar zij kansen voor de gemeente zien. Op basis van al deze input zijn half mei de uitgangspunten voor de conceptvisie gepresenteerd in Theater de Purmaryn. Daar hebben nog honderden inwoners input op de conceptvisie geleverd.

Hoe verder

Het huidige concept van de visie op Recreatie & Toerisme 2040 geeft invulling aan de ambities die het college eerder heeft vastgesteld. De komende periode wordt de uitvoeringsparagraaf verder uitgewerkt. Samen met ondernemers en overige stakeholders uit de branche wordt het uitvoeringsplan en de monitoring de komende periode uitgewerkt. De raadscommissie bespreekt de 80%-versie op 12 juni. De planning is dat de raad de visie in oktober 2024 definitief kan vaststellen.

Economie artikelen