HomeNieuwsMilieuGanzen nabij Triton worden verplaatst

Ganzen nabij Triton worden verplaatst

canadesegans
Vanuit de Wijkkerngroep Wheermolen kwam het bericht dat de gemeente Purmerend het voornemen heeft om de aanwezige Canadese ganzen nabij Triton te (laten) vangen en verwijderen uit dat gebied. De Stadspartij stelde hier vragen over aan het college van B&W, die het bericht van de wijkkerngroep bevestigen.

Rechtstreeks en via het bewonersteam Juno zijn er circa zestig klachten ontvangen over ganzenoverlast van bewoners. Op 19 maart jl. is er tijdens een bewonersbijeenkomst ook over dit onderwerp gesproken.

Spoorbeheerder ProRail heeft op verzoek van de gemeente de begroeiing lang het aangrenzende spoor gemaaid. Op de gazons zijn paaltjes geplaatst waartussen rood-wit lint is gespannen. De bewoners zijn via het bewonersteam gevraagd er op toe te zien dat dit lint niet kapot gemaakt wordt en er is gevraagd om plaatsen waar ganzen broeden aan de gemeente door te geven. De door de gemeente ingehuurde nestbeheerder (Akka’s ganzenparadijs) zal ook gericht naar nesten zoeken en zal de eieren behandelen.

Om aan de Flora- en Faunawet te voldoen is door de gemeente bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) een aanvraag ingediend om deze ganzen te mogen vangen en herplaatsen. Hierop is tot op heden nog geen antwoord ontvangen.

300 ganzen
Er ligt een raadsbesluit dat er in Purmerend 300 Canadeze ganzen aanwezig mogen zijn  Om hoeveel ganzen het totaal in Purmerend op dit oment gaat is niet direct te zeggen. Een betrouwbare telling is onmogelijk, omdat er veel (wilde) Canadese ganzen tijdelijk in Purmerend verblijven en dagelijks foerageren op de weilanden rond onze stad. Bij een inschatting tijdens de rui periode in 2013 is geconstateerd dat het aantal Canadese ganzen nog onder de 300 lag. Het genoemde aantal van 300 is echter niet het enige criterium. Actie is ook genoodzaakt bij overlast en het in gevaar komen van de veiligheid.

 

ZIE OOK:

Milieu artikelen