HomeNieuwsEconomieFinanciële situatie Purmerend en Beemster beroerd door tekort Rijksgeld

Financiële situatie Purmerend en Beemster beroerd door tekort Rijksgeld

Op 11 februari 2021 hebben de wethouders Rotgans (Purmerend) en Butter (Beemster) een memo met bijlagen aan de beide raden gestuurd over de actuele plotseling omgeslagen financiële situatie van beide gemeenten.

In Purmerend is het beeld t.o.v. de in november 2020 vastgestelde begroting 2021 met een ruim positief financieel beeld omgeslagen in een financieel beeld met tekorten in 2021 en 2022 en geen ruimte meer in het meerjarenperspectief.

Oorzaak

Door een eerder bericht heeft het college de oorzaak voor het tekort uitgelegd. Het college geeft aan, dat enerzijds met name sprake is van een tekort aan Rijksgeld v.w.b. jeugdzorg en Wmo en tekorten als gevolg van de opschalingskorting. Ook zal rekening moeten worden gehouden met de effecten van de herverdeling Gemeentefonds. Anderzijds is vanuit het college aangegeven dat de gemeente budget nodig heeft dat past bij de groeiende gemeente.

Het Rijk geeft geen krimp als het gaat om met aanvullende middelen richting de gemeenten te komen. Daarnaast vraagt de financiële situatie van de nieuwe gemeente Purmerend/Beemster om maatregelen om de begroting te doen sluiten.

De colleges van Purmerend en Beemster hopen van harte dat de noodkreet die van vrijwel van alle gemeenten en de VNG richting het Rijk is geuit, leidt tot resultaat. Dat is ook gerechtvaardigd want deze financiële situatie wordt veroorzaakt door onvoldoende Rijksmiddelen voor taken die naar de gemeente zijn verlegd en vanwege kortingen op het gemeentefonds zonder vermindering van taken

Het college wil bij de Kadernota 2022 komen met voorstellen hoe om te gaan met de nieuw ontstane situatie. Verwacht mag worden dat het college hierbij ook komt met voorstellen voor dekking van het voor nu al in 2021 ontstane tekort in de begroting.

De raad heeft aangegeven over de ontstane financiële situatie met het college in gesprek te willen gaan, nog voordat een concept-Kadernota aan de raad wordt gepresenteerd. Afgesproken is dat het onderwerp meningsvormend vanavond 31 maart wordt besproken in een bijzondere commissievergadering over Financiën.

Inhoud bespreking

Het gaat tijdens de vergadering om het delen van informatie en het verkennen van verschillende opties voordat een concept-Kadernota door het college wordt vastgesteld.

Doel van de bespreking is:

  • dat het onderwerp zal worden ingeleid door de burgemeester,

  • dat tijdens de bijeenkomst gelegenheid is voor het stellen van vragen en/of te reflecteren op de inleiding van de burgemeester,

  • dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld om met college te bespreken wat zij verwachtw.b. de voorbereiding van de begroting.

Vanuit de raad is ook gevraagd aan te geven wat de ontstane tekorten op de kortere en langere termijn voor gevolgen heeft voor de financiële huishouding en in het bijzonder met wat voor een financieel uitgangspunt sturen en we opgaan naar de fusiegemeente? Wat is de impact van de nieuwe situatie op de in de begroting 2021 vastgestelde investeringen?

Economie artikelen