HomeNieuwsVeiligheidExtra geld voor aanpak hennepteelt en mensenhandel

Extra geld voor aanpak hennepteelt en mensenhandel

politiepet
Eind 2007 heeft het Kabinet het Programma Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad hoog op de agenda geplaatst, omdat een effectieve bestijding van georganiseerde criminaliteit nu eenmaal vraagt om een geïntegreerde aanpak. Hierbij sluiten de strafrechtelijke opsporing en vervolging aan op preventieve en bestuurlijke handhavende maatregelen (bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit).
In 2008 is in dit kader het zogenaamde ‘Bestuurlijk Akkoord’ tot stand gekomen, hetgeen later is vertaald in een convenant, zodat regionale samenwerkingsverbanden konden ontstaat ten behoeve van bovengenoemde aanpak.

Oprichting Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland
Om deze regionale samenwerkingsverbanden structureel te kunnen ondersteunen zijn er landelijk 11 zogenaamde Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) opgericht, waaronder het  RIEC Noord-Holland. De doelen en taken van het RIEC zijn op hoofdlijnen als volgt omschreven:

  1. a.     Versterking van de integrale (en vooral de bestuurlijke) aanpak op regionaal niveau.
  2. b.     Intensieve informatie-uitwisseling en afstemming van handhavend optreden.
  3. c.     Vergroten van kennis van en capaciteit voor bestuurlijke maatregelen.

Knooppunt Zaanstad
De korpsbeheerders in Noord-Holland hebben besloten om vier knooppunten in te richten binnen het gebied van de vier betrokken regionale politiekorpsen (Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Zaanstad), die intensief samen zullen werken. Hiertoe is voor de periode tot 2012 in totaal een subsidie van € 1,3 mln. beschikbaar gesteld, waarbij is aangegeven dat ditzelfde bedrag door partijen in de vorm van cofinanciering (i.c. in capaciteit) moest worden bijgedragen. De vormgeving vanaf 2012 is (nog) niet bepaald; deze zal mede worden beïnvloed door de ontwikkelingen omtrent het politiebestel, de veiligheidsregio’s en ‘integrale veiligheid’. De afspraken hierover zijn opgenomen in het Regionaal Convenant RIEC NH dat ter ondertekening is aangeboden aan alle colleges van B&W en de overige samenwerkingspartners. Daarmee beschikt het RIEC over een juridische basis om daadwerkelijk te gaan ondersteunen en informatie uit te wisselen.

Op 26 juni 2009 heeft het Regionaal College Zaanstreek-Waterland ingestemd met de oprichting van het knooppunt Zaanstreek-Waterland en met de toepassing van de zogenaamde ‘cofinanciering’.
Het knooppunt is beheersmatig ondergebracht bij de politieregio Zaanstreek-Waterland en sinds 1 september 2009 is bij de politie Zaanstreek-Waterland een projectleider bezig met de feitelijke inrichting van het knooppunt Zaanstad. De eindverantwoordelijkheid voor het knooppunt berust bij de korpsbeheerder van de politieregio Zaanstreek-Waterland. Zij bedient zich voor de organisatie en aansturing van het knooppunt van een Stuurgroep, met burgemeester Don Bijl als voorzitter en als leden de Informatie-Officier van Justitie, de plaatsvervangend Korpschef, het hoofd Kabinet Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Zaanstad en de projectleider van het knooppunt Zaanstad.

Het Knooppunt Zaanstad zal zich in 2010 primair richten op de geïntegreerde aanpak van Hennepteelt en Mensenhandel en de daaruit voortvloeiende criminele activiteiten. Daarbinnen past o.a. een intensivering en professionalisering van het BIBOB-instrument en het vergunningplichtig maken van zogenaamde growshops. Met betrekking tot  dit laatste onderwerp zal binnenkort aan de gemeenteraad een aanpassing van de Algemeen Plaatselijke Verordening worden aangeboden.

 

Bron: bericht burgemeester Bijl aan gemeenteraad

Veiligheid artikelen