HomeNieuwsEconomieEvaluatie wijkaanpak isolatiemaatregelen 2022 en vervolg aanpak 2023/ 2024

Evaluatie wijkaanpak isolatiemaatregelen 2022 en vervolg aanpak 2023/ 2024

Conclusies uit pilot leerzaam voor vervolg in 2023


In het gemeentelijk Coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat ingezet wordt op isolatie van woningen waarbij subsidie wordt gegeven voor maatregelen die niet winstgevend zijn.
In de Duurzaamheidsagenda 2020-2023 is budget opgenomen voor het opzetten van een aanpak voor verduurzaming van particuliere woningen in Purmerend. Dit door een collectieve inkoopactie te organiseren voor het isoleren van woningen. In najaar 2022 is er een Pilot met een projectaanpak gestart.

In de wijken Hazepolder en Wheermolen zijn inwoners actief benaderd om mee te doen aan een collectieve inkoop van isolatie en zijn verschillende communicatie- en participatievormen toegepast.
In deze Pilot is er voor een wijkgerichte collectieve isolatie aanpak gekozen. De bewoners uit de wijk of een deel van de bewoners uit een wijk kregen de mogelijkheid om in te schrijven op een collectieve isolatieaanbesteding. Het doel was om de deelnemers aan de collectieve isolatie aanpak zoveel mogelijk te ontzorgen en een zo hoog mogelijk deelnamepercentage te bereiken.

De deelnemers zijn ontzorgd met een isolatieadvies, het offertetraject en met de aanvraag voor zowel de gemeentelijke- als de Rijkssubsidie.

In de bijlage Evaluatie pilot collectieve isolatie maatregelen en projectaanpak 2023/ 2024’ staan de uitkomsten van de evaluatie en op hoofdlijn een uitwerking van de projectaanpak 2023/ 2024

In het kort de Conclusies zoals te lezen in Pilot collectieve isolatie

  • De tijd die de (kandidaat) deelnemers moeten besteden om deel te nemen aan de collectieve isolatieaanpak is onevenredig. Overzicht en kennis ontbreekt bij de (meeste) deelnemers waardoor ze afhaken om mee te doen aan de verduurzaming van hun woning;

  • Het percentage deelnemers die aanwezig waren op een informatiebijeenkomst of informatiemarkt en maatregelen lieten uitvoeren is relatief groot. Het ontzorgen en persoonlijke benadering wordt hierbij door de bewoners-eigenaren gewaardeerd;

  • Het aantal maatregelen die bewoners-eigenaren hebben doorgevoerd staat in geen verhouding tot de investering en menskracht die de gemeente heeft geleverd;

  • Ondersteuningskosten mogen niet meer zijn dan 20% van de kosten van de maatregel;

  • Onze hierna voorgestelde aanpak 2023 blijft hierbinnen, die van 2022 niet;

  • De ambitie om de komende jaren minimaal 1800 woningen duurzamer te maken wordt met de gekozen aanpak 2022 niet gehaald.

Lees HIER het rapport

Economie artikelen