HomeNieuwsEconomieEvaluatie kantorenmarkt, detailhandel en bedrijven 2014

Evaluatie kantorenmarkt, detailhandel en bedrijven 2014


Wethouder Edwin Voorbij van Economische zaken heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de kantorenmarkt. In het kader van de in destijds vastgestelde kantorennota is afgesproken om jaarlijks een actueel beeld te geven van de lokale ontwikkelingen op de kantorenmarkt.

Vorig jaar is ook aangegeven dat het voornemen was om deze evaluatie niet meer te beperken tot de kantorenmarkt, maar te verbreden naar detailhandel en bedrijvigheid. Relevante ontwikkelingen ten aanzien van de lokale markt voor kantoren, detailhandel en bedrijven worden daarom voortaan meegenomen en toegelicht in het kader van de gemeentelijke begrotingscyclus.

Kantoren
Het beeld in 2014 is grotendeels vergelijkbaar met het beeld in 2013. In algemene zin zijn er lichtpuntjes ten aanzien van economisch herstel. Dit heeft zich nog niet zichtbaar vertaald. Dat wil zeggen dat er geen uitbreiding van kantoorruimte is gerealiseerd. De leegstand aan de Gorslaan is toegenomen en aan de Stationsweg is een groot pand vrijgekomen.

De vragen over omvorming van kantoren naar een woonfunctie nemen toe, maar hebben nog niet tot concrete projecten geleid. Er zijn een aantal locaties in beeld, waaronder twee aan de Waterlandlaan en één aan de Gorslaan. Deze locaties liggen in het zakelijke centrum en raken daarmee ook het economische (werkgelegenheid) en stedenbouwkundige aspect. De wenselijkheid en eventuele condities ten aanzien van permanente omzetting naar een woonfunctie worden momenteel nader onderzocht.

Bedrijven
Ten aanzien van bedrijven, is op te merken dat de leegstand op De Koog toeneemt en dat parallel daaraan ook de verkleuring toeneemt. Op de Baanstee Noord is 1,2 hectare afgenomen, het doel was 2,5 hectare. Met name in de tweede helft van 2014 is een toename van aanvragen merkbaar, vermoedelijk mede door de gekozen aanpak en geïntensiveerde acquisitie.

Detailhandel
De Purmerendse winkelmarkt functioneert over het algemeen vrij goed. De ondernemers merken het beginnend economisch herstel in het druktebeeld van de winkelgebieden. Ook qua omzetontwikkeling is per saldo sprake van een positieve tendens.
Enkele branches blijven het moeilijk houden door toenemende concurrentie van het online aankoopkanaal.

In de binnenstad zijn ondernemers positief over de komst van H&M. Er is in de binnenstad sprake van zeer weinig winkelleegstand, met uitzondering van een aantal locaties aan de rand van de binnenstad.
Het functioneren van de perifere detailhandel is stabiel. Er is geen sprake geweest van nieuwe vestiging, maar er zijn ook geen winkels verdwenen.

Purmerend staat in een grote belangstelling bij de supermarktsector. Op dit moment wordt mede daarom een beleidsvisie voorbereid voor dagelijkse detailhandel. Dit zal in het eerste kwartaal van 2015 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Economie artikelen