Baanstee Noord Economie
Home Nieuws Economie De lokale noodmaatregelen voor ondernemerin het kader van de Corona-crisis op een...

De lokale noodmaatregelen voor ondernemerin het kader van de Corona-crisis op een rijtje

In een brief aan de gemeenteraad heeft het college opgesomd welke noodmaatregelen er vanaf 1 november zijn in het kader van de Corona- crisis voor ondernemers in Purmerend.

 Hieronder het bericht van het college samengevat  

Op 13 oktober 2020 heeft de regering nieuwe maatregelen genomen over de opening en sluiting van bedrijfssectoren. Het is vooral een algemeen kader. Nadere uitwerking van alle landelijke regels is inmiddels vastgelegd in de noodverordening van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
Over een aanpassing van de landelijke compensatieregelingen (NOW, TOZO en TVL) voor ondernemers is in dit stadium nog niet veel meer bekend. Naar verwachting wordt hierover binnenkort meer duidelijk.

Een aantal van de lokale compensatiemaatregelen lopen op korte termijn af. Inmiddels heeft het college hierover een nader besluit genomen.

Het maatregelenpakket van de gemeente ziet er vanaf 1 november 2020 als volgt uit:

a. geen precario heffen voor het hele jaar 2020

De verscherpte coronamaatregelen, die het kabinet op 13 november 2020 heeft afgekondigd en in ieder geval tot medio november 2020 doorlopen, hebben effect op de ondernemers in Purmerend. Ondernemers kunnen hun bedrijf niet uitoefenen of hebben te maken met een sterke terugval in de vraag. Het gaat daarbij specifiek om horecaondernemers en winkeliers. Vooral deze ondernemers betalen in Purmerend precario voor het plaatsen van objecten op de straat (terrassen, uitstallingen e.d.). Voorgesteld wordt om deze precario voor het hele jaar 2020 niet (meer) in rekening te brengen. De inkomstenderving uit precariobelasting voor het hele jaar 2020 is geraamd op € 150.000,–. Dit is al in de begroting 2020 verwerkt.

b. marktgelden

De warenmarkten in Purmerend zijn sinds de uitbraak van het coronavirus steeds doorgegaan. Toch zijn de verdiensten van de kooplieden afgenomen doordat er sprake is van een terugloop in het aantal bezoekers en de bezoekfrequentie. Enkele kooplieden nemen hun standplaats niet (meer) in. In de afgelopen periode zijn de warenmarkten ruimer opgezet opdat de 1,5 meter afstandsnorm in acht genomen kan worden.

De marktkooplieden zijn desondanks blij dat zij – ondanks de coronamaatregelen – wel op de Purmerendse warenmarkten hebben kunnen staan. Het college heeft besloten om 50% van het verschuldigde tarief inzake de gemeentelijke warenmarkten niet in rekening te brengen voor het 2° kwartaal van 2020. Overwegende dat de verdiensten voor de kooplieden minder zijn geweest en de coronamaatregelen weer (deels) zijn aangescherpt, wordt voorgesteld om conform het eerder genomen besluit te verlengen en ook voor het derde en vierde kwartaal van toepassing te verklaren. De financiële consequenties van dit besluit worden geraamd op circa € 45.000,–.

c. reclame
In de eerste week van de coronacrisis ontvingen gemeenten bericht van OOH- reclamebedrijven (outdoor reclame). Deze partijen, die als het ware openbare ruimte “huren” voor billboards, lichtmastreclame, rotondereclame, abri’s, AO-borden etc, zagen een enorme terugloop van campagnes en inkomsten en vroegen gemeenten om tegemoetkoming in de facturatie. Het college heeft besloten om een betalingsregeling op maat te treffen, waarin in grote lijnen wordt gestuurd op betaling van de gehele factuur in 2021. Dit komt neer op een verzoek tot betaling van de helft van de factuur ineens voor 1 april 2021 en de tweede helft verspreid over de resterende negen maanden.

Het college heeft besloten om niet in te gaan op het verzoek van MKB Nederland. In een brief van 5 oktober 2020 heeft MKB Nederland gevraagd of de gemeenten de terugbetalingsregeling van uitgestelde belastingen willen verruimen met 36 maanden (ingaande op 1 juli 2021). De staatsecretaris van Financiën heeft inmiddels besloten om een motie van de Tweede Kamer uit te voeren en deze verruiming voor de landelijke belastingen van toepassing te verklaren. MKB Nederland pleit voor soortgelijke regelingen op gemeentelijk niveau.

Het college is van mening dat een algemene regeling de mogelijkheid om per ondernemer of sector maatwerk te leveren beperkt. Er is immers nog een aantal ondernemingen dat wel goed draait en de belastingen zou moeten kunnen (terug)betalen. Een andere groep heeft te maken met vraaguitval en omzetverlies. Juist voor deze groep zijn reeds eerder specifieke maatregelen getroffen. Het is en blijft mogelijk uitstel te krijgen maar dan wel op verzoek en na overleg. De gemeente blijft zich in dit verband coulant opstellen. Verder merkt het college nog op dat de gemeente een concurrente schuldeiser is en niet volledig met de Rijksbelasting- dienst kan worden vergeleken.

Organisatie
In de brieven van 24 maart en 26 mei 2020 hebben informeerde het college al over de wijze waarop de gemeente vragen van ondernemers beantwoord, hen doorverwijst naar de verantwoordelijke instanties en ondersteuning biedt bij de oplossing van hun problemen. Het ondernemersloket en de 1,5 meter coaches blijven deze vormen van dienstverlening in de komende periode voortzetten.

Communicatie
De reeds opgestarte communicatie via nieuwsbrieven, websites en sociale media over alle maatregelen zullen worden gecontinueerd. Laat het college aan het slot van de brief weten.

Economie artikelen

Den Helder ideaal startpunt voor grootschalige waterstofproductie

De ontwikkeling van een duurzame waterstofeconomie is actueler dan ooit. Waterstof kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie en een schoner klimaat....

De lokale noodmaatregelen voor ondernemerin het kader van de Corona-crisis op een rijtje

In een brief aan de gemeenteraad heeft het college opgesomd welke noodmaatregelen er vanaf 1 november zijn in het kader van de Corona- crisis...

Nieuwe app laat zien waar jij lokaal eten kunt kopen

Er is steeds meer vraag naar regionale producten, maar waar koop je die? De nieuwe app Voedsel Verbindt laat zien bij welke boeren je...

Dutch Food Week in Beemster en Purmerend

Van 10 tot en met 17 oktober 2020 wordt de Dutch Food Week gehouden. Dit is hét nationale podium waar genieten van voeding, voedselproductie...

Kernenergie in de toekomst

Kernenergie kan volgens de Rijksoverheid bijdragen aan de klimaatdoelen, omdat bij de opwekking weinig CO2 vrijkomt. De enige kerncentrale in Nederland levert ongeveer 4%...

Geen najaarskermis op de Koemarkt

Voorlopig zijn er geen evenementen op de Koemarkt. Burgemeester Bijl: ‘Het risico is op dit moment te groot om de najaarskermis maar ook andere...

Boswerkzaamheden in het Purmerbos

Staatsbosbeheer start vanaf deze week (35) met de houtoogst in het Purmerbos. De werkzaamheden zullen met name plaatsvinden in het noordelijke deel van het...

Coronacrisis: hardste dreun economie in Haarlemmermeer, kleinste krimp in Almere

Nieuwe cijfers over de economie bevestigen dat de Metropoolregio Amsterdam (MRA) relatief hard wordt geraakt door de coronacrisis. In het tweede kwartaal van 2020...