HomeNieuwsVeiligheidCommissie Algemene Zaken praat donderdag over resultaten Burgerparticipatie Purmer-Noord

Commissie Algemene Zaken praat donderdag over resultaten Burgerparticipatie Purmer-Noord

burgerparticipatie
Tijdens de vergadering van 12 december heeft de commissie Algemene Zaken aangegeven de terugkoppeling van de burgemeester inzake de pilot met burgerparticipatie in de wijk Purmer-Noord (burgerparticipatieproject ‘Ogen en Oren’) te willen bespreken.
Dat gaat donderdG 23 januari plaatsvinden.

Dit onderwerp is eerder al aan de orde geweest in sept. 2013 bij de halfjaarlijkse bespreking van het politieverslag.
Voorgesteld wordt:
a. Kennis te nemen van de ter zake verstrekte informatie;
b. Feitelijke vragen zoveel mogelijk vóór de vergadering in te dienen als technische vraag;
c. Eventuele wensen t.a.v. het beleid te bespreken.

Inleiding pilot burgerpaticiapatie
Op 24 april 2013 is de pilot van het burgerparticipatieproject Ogen en Oren in de Purmer-Noord gestart met een preventieavond. Het doel van het project is om het aantal woninginbraken te verminderen, de pakkans te vergroten en een hogere zaaksoplossing te realiseren.
Op dit moment zijn er 28 deelnemers aan het project. Zij worden door de wijkagent en een agent uit de 24-uurszorg op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen in de wijk.
Samenvatting resultaten
Er is een terugkomavond georganiseerd en een enquête verspreid onder de deelnemers. Hieruit blijkt dat de reacties op het project vanuit de deelnemers en de bewoners in de wijk positief zijn. Het is, gezien de duur van het project, nog te vroeg om te concluderen of het project er toe bijdraagt dat het aantal woninginbraken vermindert. Wel is duidelijk dat de alertheid bij de deelnemers en daarmee de kans op meldingen aan de politie is verhoogd.
Wat ook geconcludeerd kan worden is dat het project ervoor zorgt dat bewoners betrokken raken bij hun eigen leefomgeving en zelf werken aan de veiligheid in hun buurt.
Dit is één van de uitgangspunten bij de overheid voor de veiligheid en leefbaarheid in een wijk. De sociale samenhang in de wijk wordt versterkt doordat deelnemers in gesprek zijn met bewoners en hen aanspreken op onveilige situaties in de buurt.

Gezien de positieve effecten van het project is het advies om het project te continueren en het project in de andere wijken van Purmerend op te starten.

Uitgebreide rapportage politie over het project
Als we kijken naar het doel van het burgerparticipatieproject, het verminderen van het aantal woninginbraken, het vergroten van de pakkans en het realiseren van een hogere zaaksoplossing is het lastig om te concluderen dat het doel bereikt is. Gezien de duur van het project, nog geen half jaar, is het te vroeg om deze conclusies te trekken.

De politie is voor het pakken van inbrekers voor een groot deel afhankelijk van bewoners die melding doen.
Het project heeft ervoor gezorgd dat er meer mensen de straat op gaan om gericht op inbraken naar hun wijk te kijken.
Tijdens het project is er ook aandacht gegeven aan het bellen van het 0900-8844 en 112 nummer. Deelnemers is uitgelegd dat zij bij twijfel altijd de politie moeten bellen.
Door de e-mails van de wijkagent zijn de deelnemers beter op de hoogte wat er in de wijk gebeurt. De alertheid van de deelnemers is hierdoor toegenomen en daarmee is ook de kans op meldingen aan de politie verhoogd.
Wat ook geconcludeerd kan worden is dat het project ervoor zorgt dat bewoners betrokken raken bij hun eigen leefomgeving en zelf werken aan de veiligheid in hun buurt. Dit is één van de uitgangspunten bij de overheid voor de veiligheid en leefbaarheid in een wijk.

Op geen enkel moment in het afgelopen half jaar ook gebleken dat er sprake zou zijn van een ‘knokploeg’ of oneigenlijk gebruik van bevoegdheden. Een zaak waarvoor de gemeenteraad had gewaarschuwd niet te laten gebeuren.

Op de lange termijn zullen de volgende doelen worden bereikt:                

 • bewustwording bij de deelnemers op het gebied van veiligheid wordt vergroot
 • het vergroten van de alertheid van de burger zal indirect tot gevolg hebben dat de heterdaadkracht wordt verhoogd
 • tevens bewustwording bij bewoners wordt vergroot door het aanspreken op onveilige situaties door deelnemers
 • sociale samenhang wordt versterkt door het gezamenlijk werken aan veiligheid in eigen buurt en het kennen van elkaar
 • hogere meldingbereidheid door kennis over werk politie en verdachte situaties
 • vertrouwen van bewoners in gemeente en politie zal groeien door contact

Verbeterpunten/ontwikkelingen

Inzet politievrijwilligers
Op dit moment wordt bekeken of het grote aantal politievrijwilligers dat de politie ter beschikking heeft kan worden ingezet voor het project. De vrijwilligers zou je op specifieke hottimes/hotspots in kunnen zetten en je zou deelnemers kunnen vragen om aan te haken. Op deze manier ondersteun je de deelnemers in de wijk en kan je gerichter in de wijk aanwezig zijn. Zij kunnen van de politievrijwilligers leren hoe zij effectiever in de wijk aanwezig kunnen zijn. Hierdoor zal de continuïteit en effectiviteit van het project worden verhoogd.

Het aantal deelnemers aan het project verhogen.
Door nog meer aandacht aan het project te geven zal het meer gaan leven in de wijk. Mogelijk kan een tweede voorlichtingsavond nog meer deelnemers opleveren. Deelnemers geven ook aan dat zij hopen dat er nog meer mensen gaan deelnemen, zodat ze samen echt het verschil kunnen maken.

Contact politie en gemeente met deelnemers
Van belang is om vanuit de gemeente en politie contact te houden met de deelnemers. Periodiek bij elkaar komen en de ervaringen delen is hierin belangrijk. Op deze manier zien de deelnemers dat zij samen aan de veiligheid werken, niet alleen met gemeente en politie maar ook met de andere bewoners uit de wijk.
Een vast aanspreekpunt voor de deelnemers is essentieel. In de Purmer-Noord is de wijkagent het vaste aanspreekpunt en tevens is er een hoofdagent vanuit de 24-uurszorg aan het project gekoppeld. Deelnemers voelen zich op deze manier gesteund.

Het is ook van belang om de medewerkers in de 24-uurszorg en de meldkamer in kennis te stellen over het project. Deelnemers voelen zich gewaardeerd als zij direct positieve reacties van de politie krijgen en hebben zo het gevoel dat er samen aan de veiligheid wordt gewerkt. Deelnemers vinden het prettig dat de 24-uurszorg contact met hen maakt op straat.

Herkenbaarheid
Niet alle deelnemers vinden het fijn om een hesje te dragen. Dit is uiteraard aan de deelnemers zelf. Voordeel van het dragen van een hesje is dat de politie de deelnemer als zodanig herkent en dat het tevens een preventieve werking heeft. Vanuit de politie en gemeente zal dit gestimuleerd dienen te worden.

Risicofactoren
Het project staat of valt met actieve deelnemers. Het is dus zorg om de deelnemers enthousiast te houden en goed te ondersteunen. Door geregeld preventieavonden/terugkomavonden te organiseren en actief deelnemers te werven kunnen we hiervoor zorgen. Vanuit de deelnemers kwam het idee om in de wijkkrant een aanmeldformulier bij te voegen.

Wijkagent
Het is van belang dat er een actieve enthousiaste wijkagent of agent uit de 24-uurszorg het project trekt. Het mooiste is een combinatie hiervan, zodat de continuïteit gegarandeerd is en niet afhangt van 1 persoon.

Extra winst
Tijdens de terugkomavond bleek dat er nog een extra winst behaald is door het project. Deelnemers die elkaar niet of niet goed kenden gaan nu geregeld met elkaar de straat op of komen elkaar tegen op straat. De deelnemers hebben gesprekken met andere bewoners en spreken bewoners aan op onveilige situaties in hun buurt. Hierdoor wordt de sociale samenhang in de wijk versterkt.

Advies
Gezien de positieve ervaringen met het project adviseert de politie het project in de Purmer-Noord te continueren. Tevens wordt geadviseerd het project ook in de andere wijken van Purmerend op te starten. De ervaringen in de Purmer-Noord kunnen hierin meegenomen worden.

Belangrijkste voorwaarden voor succes zijn:           

 • deelnemers goede uitleg geven over de bedoeling van het project
 • gemeente en politie zijn gezamenlijk initiatiefnemer van het starten van het project
 • periodiek contact, bijvoorbeeld door middel van een email van de wijkagent en contact maken op straat door 24-uurszorg (vereist dus een actieve enthousiaste agent of wijkagent )
 • een vast aanspreekpunt voor de deelnemers, waarbij uitgangspunt is dat twee aanspreekpunten meer continuïteit biedt dan één
 • deelnemers terugkoppeling geven van meldingen
 • successen uitlichten
 • terugkomavonden organiseren om ervaringen te delen en de continuïteit van het project te waarborgen
 • media-aandacht vragen om de preventieve werking te vergroten (burgernet, wijkkrant, twitter)

Verzekering
Tijdens de vergadering van de commissie algemene zaken werd ook gesproken over het verzekeren van de deelnemers aan het project. De politie verwijst hiervoor naar het stuk ‘verbeter de rechtspositie van burgers die medemensen helpen’ .
Hierin wordt verwezen naar een rapport ‘Moedige burgers’, waarin civielrechtelijke vragen inzake de juridische gevolgen voor degene die ingrijpt worden beantwoord. Het rapport komt tot de conclusie dat het heel weinig voorkomt dat ingrijpers juridisch aansprakelijk worden gesteld.

http://www.maatschappijenveiligheid.nl/verbeter-de-rechtspositie-van-burgers-die-medemensen-helpen/

Veiligheid artikelen