HomeNieuwsEconomieCollege zet volgende stappen ter realisering van ‘Purmerend –Hotel Kom A7’ en...

College zet volgende stappen ter realisering van ‘Purmerend –Hotel Kom A7’ en recreatief wandelbos

Foto raadsstukken

De gemeenteraad heeft in april 2019 besloten verder te willen gaan met de vestiging van een Van der Valk hotel in de kom A7 conform de in 2018 met initiatiefnemer gesloten anterieure overeenkomst. Daarnaast heeft de raad besloten het overige deel van de kom A7 groen te willen houden en te ontwikkelen tot een natuur-, recreatie- en wandelbos met een educatief karakter.

De beboste locatie waar het hotel is gepland maakte aanvankelijk deel uit van het open veenweidelandschap. Na de aanleg van de A7 ontstond een restgebied tussen de snelweg en de oude provinciale weg, dat geleidelijk aan begroeid raakte. Er is dan ook gewerkt aan een goede uitwerking van het plan voor een hotel in de kom A7 dat naast de hotelfaciliteiten een plek wordt om te wandelen en om te recreëren in een natuurlijke omgeving. De planvorming heeft geleid tot een bestemmingsplan voor het vestigen van een hotel met vergaderzalen, horeca, ontspanning activiteiten en mogelijkheden en een bedrijfswoning.

Ontwerpbestemmingsplan in besluitvorming

Vertraging bij de uitvoering van het plan is ontstaan doordat de provincie de kom A7, tegen de verwachting in, heeft benoemd als landelijk gebied.
De doorlooptijd van alle aan de orde komende besluitvormingsprocedures inclusief bezwaar- en beroepstermijnen zal hiermee aanzienlijk langer worden (ca. 3 jaar in plaats van ca. 1 jaar). Hoewel de initiatiefnemer liever zo snel mogelijk zou willen bouwen acht hij dat niet bezwaarlijk omdat hij het nieuwe hotel als een investering voor de lange termijn beschouwt. Hij gaat ervan uit dat de coronacrisis dan bedwongen zal zijn en het toerisme, zowel nationaal als internationaal, en ook de behoefte aan congres en vergaderfaciliteiten weer op of boven die van het recordjaar 2019 zal liggen. Hij geeft de voorkeur aan een zorgvuldig planproces waarbij alle aspecten van de ontwikkeling goed gewaarborgd kunnen worden en vindt dit belangrijker dan eventuele procedurele tijdwinst op de kortere termijn.
De initiatiefnemer van de bouw van het hotel heeft onverminderd dit gegeven er alle vertrouwen in dat het hotel kan worden gerealiseerd en heeft daartoe nu het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente ingediend.

Onderdeel van de toelichting van het bestemmingsplan is ook een onderbouwing waarom de gemeente Purmerend de kom A7 blijft beschouwen als bestaand stedelijk gebied en het plan voor het hotel en derhalve beoordeelt zoals gebruikelijk voor ontwikkelingen binnen het bestaand stedelijk gebied van Purmerend. Het college heeft verder besloten het ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarde geluidhinder in procedure te brengen. Verwacht wordt dat na afronden van de tijd voor de inspraakprocedures het bestemmingsplan in september 2021 in de raad behandeld kan worden.

Voorstel natuur-, recreatie- en wandelbos

Daarbij aansluitend zal het college dan in dezelfde raadsvergadering het voorstel voor het realiseren van het natuur-, recreatie- en wandelbos conform het schetsontwerp van Vista landschapsarchitecten ter behandeling aanbieden. Het gaat dan ook om de vraag of de gemeente dit bos zelf aanlegt en beheert of dat de initiatiefnemer van het hotel dit geheel of gedeeltelijk kan doen.

Economie artikelen