HomeNieuwsEconomieCollege verleent omgevingsvergunning biomassacentrale

College verleent omgevingsvergunning biomassacentrale

StadverwHA
Het college heeft de Raad geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een biowarmtecentrale (BMC) t.b.v. de Stadsverwarming (SVP).
De Coöperatie Mobilisation for the environment U.A. (hierna: MOB) heeft een zienswijze op het ontwerpbesluit ingediend. Er zijn geen andere zienswijzen ontvangen.
De zienswijze van MOB richt zich tegen de vormvrije m.e.r.-beoordeling (vormvrije milieueffectrapportage), de emissienormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, de vergunningvoorschriften, de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming en de ruimtelijke onderbouwing horende bij het ontwerpbesluit.

Na beantwoording van de zienswijze van MOB heeft het college besloten om de omgevingsvergunning zonder wijzigingen op het ontwerpbesluit te verlenen.

Het is zeer aannemelijk dat er beroep zal worden ingesteld tegen het besluit van het college tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van de BWC. Belanghebbenden hebben tot zes weken na publicatie van het besluit de mogelijkheid om een beroepsschrift in te dienen bij de rechtbank.
MOB vecht vergunning Wet natuurbescherming aan

Naast de omgevingsvergunning heeft SVP een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. Deze vergunning is nodig voor de bouw van de biomassacentrale vanwege de stikstofdepositie die zal worden veroorzaakt op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Voor het verkrijgen van deze vergunning is door SVP een afzonderlijke procedure bij de provincie Noord-Holland doorlopen.

De gemeente Purmerend heeft zich als derde-belanghebbende aangemeld in de procedure omtrent de Wnb-vergunning. Hoewel dit een afzonderlijke procedure betreft, heeft SVP de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming wel nodig om de omgevingsvergunning tot uitvoer te kunnen brengen.
MOB heeft op 6 juni 2019 beroep ingesteld tegen het besluit van het college van Gedeputeerde Staten tot het verlenen van de vergunning Wet Natuurbescherming. Daarnaast heeft MOB een verzoek gedaan tot intrekking van deze vergunning. Beiden onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 waarbij is geoordeeld dat het Programma aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken.

Deze vergunning is verleend voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State haar inmiddels veelbesproken uitspraak heeft gedaan. MOB vecht de onherroepelijkheid van de vergunningsverlening op basis van dit argument aan. Het leek er dus op dat bestaande activiteiten niet zouden worden geraakt door de uitspraak, maar MOB heeft goeie hoop dat de bestaande vergunning kan worden aangevochten.

Foto Stadspartij

Economie artikelen