HomeNieuwsVeiligheidCollegevoorstel opvang vluchtelingen niet behandeld

Collegevoorstel opvang vluchtelingen niet behandeld

raadszaal
Het voorstel van het college kon niet worden behandel in de raadsvergadering van 24/9 vanwege de grote opkomst van burgers. Die om uiteenlopende redenen bij de behandeling van het agendapunt aanwezig wilden zijn. Diverse oproepen van de burgemeester om de overvolle raadszaal te verlaten werden niet opgevolgd.

Veel burgers voelen zich overvallen en missen informatie zo blijkt. Ook hadden burgers de mogelijkheid willen hebben om te kunnen inspreken voordat de raad het onderwerp zou behandelen.

Met teleurstelling ziet de Stadspartij ondertussen de manier waarmee is omgegaan met de bespreeknotitie en de inbreng van de Stadspartij en andere partijen een week eerder m.b.t. de vluchtelingenproblematiek.
De Stadspartij heeft vorige week in de vergadering van de commissie AZ duidelijk aangegeven mee te willen werken aan het huisvesten van asielzoekers maar onder voorwaarden. Kern van die voorwaarden is dat weloverwogen en met open communicatie met de burgers het tot een beheersbare en dus duurzame invulling komt van de opvang van vluchtelingen in Purmerend.

Door Stadspartij gestelde voorwaarden niet ingevuld

In het huidige raadsvoorstel wordt er te summier op de door de Stadspartij gestelde vragen ingegaan. Met name de vragen over veiligheid van zowel omwonenden als vluchtelingen, de begeleiding, het draagvlak in de omgeving en de communicatie met de omgeving van de vestigingsplaatsen vindt de Stadspartij onvoldoende en onduidelijk ingevuld.

De Stadspartij vraagt zich bijvoorbeeld af of er ook overleg met de Stadsregio is geweest. In de media zie je berichten verschijnen dat veel omliggende gemeenten vinden dat zij een bijdrage moeten leveren om vervolgens in één adem naar Purmerend te wijzen om het probleem op te lossen. De Baanstee Noord wordt wel erg gemakkelijk daarbij veelvuldig als locatie genoemd.
Overleg met gemeenten kan mogelijk tot een heel andere locatiebepaling in de regio leiden.

Onderwerp eerst goed voorbereiden

De Stadspartij constateert dat we door de bespreking in de commissie AZ goed het proces leken in te gaan. Het proces zal na het niet doorgaan van de raadsvergadering een vervolg krijgen. Een nieuwe vergaderdatum zal moeten worden vastgesteld.

De Stadspartij vindt dat de problematiek incluis de ingevulde voorwaarden eerst eens goed in een commissie zouden moeten worden besproken, desnoods op een aparte avond. Op die wijze kunnen ook inwoners gebruik maken van het recht om hun mening te laten horen. Het van buiten naar binnen werken is voor de Stadspartij geen vrijblijvende werkwijze.

Veiligheid artikelen