HomeNieuwsVeiligheidCameratoezicht Tramplein nader toegelicht door de burgemeester

Cameratoezicht Tramplein nader toegelicht door de burgemeester

cameratoezicht2
Enige dagen terug schreven wij over het cameratoezicht op het Tramplein.
Inmiddels heeft burgemeester en portefuillehouder Don Bijl de gemeenteraad nader zijn beweegredenen om dit besluit te nemen toegelicht.
Deze toelichting is dermate intressant dat wij u deze niet willen onthouden. Hieronder dan ook zijn integrale memo aan de gemeenteraad.

‘In de commissie Algemene Zaken van 14 februari jl is over cameratoezicht gesproken. Toegezegd is om in geval van plaatsing van camera’s binnen het bestaande budget te handelen. Mocht er extra geld nodig zijn voor het plaatsen van camera’s dan zou er eerst toestemming aan de raad worden gevraagd. Ik heb besloten tot invoering van cameratoezicht op het Tramplein en wil graag mijn overwegingen met u delen.

Door de komst van de Melkwegbrug is in het gebied van het Tramplein veel meer publiek aanwezig. Niet alleen overdag, maar ook in de avond- en nachtelijke uren. Inmiddels wordt de Melkwegbrug door verschillende groepen jongeren als ontmoetings- en hangplek gebruikt en wordt deze plek daarom door het Jongeren Netwerk Overleg Centrum nauwlettend gevolgd. 

Na de herinrichting zal het Tramplein een belangrijk verkeers- en bezoekersknooppunt blijven. Voetgangers, (brom)fietsers, gemotoriseerd verkeer en gebruikers van het openbaar vervoer zullen veelvuldig in het gebied aanwezig zijn. Of tijdelijk verblijven. Iedere structurele concentratie van personen vergroot de kans op incidenten (zoals overvallen, mishandeling en straatroof). Zeker in de nachtelijke uren en als er voldoende mogelijkheden zijn om redelijk ongezien weg te vluchten na een gepleegd misdrijf. Inmiddels hebben zich al een aantal incidenten voorgedaan (openlijk geweld (2), bedreiging (2) en straatroof (1)) en hebben de daders van een overval succesvol gebruik gemaakt van de Melkwegbrug als vluchtroute.

De politie weet dat gebieden waar zich regelmatig relatief veel mensen of verschillende groepen mensen ophouden a priori extra toezicht behoeven. Zeker als het bezoek (deels) in de late en/of vroege uren plaatsvindt. Daarnaast vormen het Tramplein en de Melkwegbrug volgens de politie een onderdeel van de (s)looproute vanuit de binnenstad naar de Weidevenne. Dit gebied wordt door haar daarom beschouwd als een verlengstuk van het uitgaansgebied. Gekenmerkt door huiswaartskerende horecabezoekers, die veelal onder invloed van alcohol zijn. De politie neemt de (s)looproute en het Trampleingebied daarom mee in haar standaard horecasurveillances. De Weidevenne kenmerkt zich door een relatief groot aantal jonge gezinnen en jongeren. De uitgaande jeugd uit de Weidevenne is daardoor omvangrijk en dit zal de komende jaren zo blijven. De (s)looproute zal dus nog jaren blijven bestaan.

Ik ben daarom van mening dat het verstandig is om het Trampleingebied te kunnen monitoren via de invoering van cameratoezicht. Mede door aansluiting op het systeem van live uitkijken kunnen, door tijdig signaleren en ingrijpen, vernielingen worden voorkomen en kan de openbare orde worden bewaakt.

Dan wel kan achteraf bruikbare informatie worden gekregen over incidenten die zich voor hebben gedaan. Overigens geven rechters in toenemende mate aan dat camerabeelden een grote rol (kunnen) spelen bij de vervolging en opsporing. Ook blijkt steeds vaker dat verdachten “bewijs” willen zien voor hun daden aangezien ze zich niets (menen) te kunnen herinneren. Of blijkt dat camerabeelden verdachten juist vrijpleiten

De (voorbereiding van de) herinrichting van het Tramplein is in volle gang. De realisatie van cameratoezicht en de daarbij behorende werkzaamheden zouden het beste tijdens deze herinrichting meegenomen kunnen worden. Dit minimaliseert eventuele overlast doordat gebruik kan worden gemaakt van toch al te verrichten (graaf)werkzaamheden. Het college heeft besloten de kosten a euro 15.000,= te dekken uit de grondexploitatie Weidevenne.’


Veiligheid artikelen