HomeNieuwsVeiligheidBurgemeester Bijl uit zorgen over politiecapaciteit in Purmerend

Burgemeester Bijl uit zorgen over politiecapaciteit in Purmerend

OgenOren2018HA
foto: Stadspartij
Tijdens een bijeenkomst van het RBOP (Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie) d.d. 14 november 2019 is er uitvoerig gesproken over de stand van zaken politiecapaciteit eenheid Noord-Holland.
In een memo aan de gemeenteraad heeft burgemeester Bijl de stand van zaken m.b.t. de politiecapaciteit en inzet uiteengezet.
Het algemene beeld is dat de politiecapaciteit afneemt, terwijl de operationele drukte juist toeneemt. Deze combinatie dwingt tot het maken van keuzes. Tijdens het RBOP is afgesproken dat deze keuzes lokaal gemaakt worden in de basisteamdriehoek. Lokaal kan het beste worden ingeschat welke politie-inzet minder of niet gedaan kan worden. Wel werd gevraagd om een algemeen beeld van de stand van zaken van de politiecapaciteit in de eenheid o.a. als input voor eventuele besprekingen in de gemeenteraad. In deze notitie wordt dit beeld globaal weergegeven.
De gezamenlijke burgemeesters uit NH hebben hun zorg via de regioburgemeester geuit bij de minister in het Landelijk Overleg Veiligheid Politie (LOVP).
Capaciteit Basisteam Purmerend
Het Basisteam Purmerend heeft niet direct een tekort. Het basisteam Purmerend bestrijkt de gemeenten Beemster, Edam/Volendam, Landsmeer, Purmerend en Waterland. Vanuit Den Haag is bepaald dat het basisteam 155 politieagenten mag hebben en dat aantal is er ook. Verder is het basisteam Purmerend vrij jong. Het Basisteam Purmerend heeft dus gelukkig niet direct last van uitstroom door bijvoorbeeld pensionering van agenten en verder is te zien dat er veel goed gaat. Dit laten de cijfers ook zien: vrijwel op alle vlakken dalen de cijfers, m.u.v. geweldsmisdrijven. Hoewel het Basisteam op de norm zit, is te merken dat de capaciteit niet zo ruim is als wenselijk zou zijn. Het liefste zou burgemeester Bijl in iedere wijk drie actieve wijkagenten inzetten, maar dat is helaas niet haalbaar.
Waar de burgemeesters wel voor willen staan is dat de wijkagenten zoveel mogelijk in de wijken zijn. De 80/20 regeling (wijkzaken versus noodhulp) wordt niet altijd gehaald en is vaak eerder een 60/40 regeling. Wijkagenten zijn van groot belang in de opsporing en aanpak van ondermijning en ook kunnen zij veel betekenen in het voorkomen van extra inzet. Hun samenwerking met gemeenten en vele andere partners is ook essentieel voor de preventie van criminaliteit.
Inzet politie bij evenementen minimaal
Afgesproken dat de keuzes m.b.t. politiecapaciteit zoveel mogelijk lokaal gemaakt zullen worden. Een algemene keuze is bijvoorbeeld geweest dat het evenementenbeleid aangescherpt is onder het adagium: “Een evenement is bedoeld als een leuk feest en een leuk feest kan zonder politie”. Daardoor is de politie inzet bij evenementen al sterk terug gebracht. Het maken van dergelijke weloverwogen keuzes werkt en zal in Noord-Holland en dus ook in ons basisteam worden voortgezet.
Samenwerking politie, Boa’s en Ogen en Oren waardevol
Naast de inzet van de politie is de inzet van handhaving belangrijk in Purmerend. Purmerend kent een goed draaiend team van 30 handhavers. Deze BOA’s voeren niet alleen reguliere taken uit, er ontstaat ook steeds vaker een positieve samenwerking met de politie. Maar ook de combinatie van een wijkagent en een BOA die samen de wijk in gaan is heel waardevol voor Purmerend. Op het gebied van preventie is het een groot goed dat er 170 vrijwilligers zijn die meekijken en ogen en oren zijn voor gemeente en politie.
‘Purmerend is een relatief veilige stad, als je het vergelijkt met gelijkwaardige gemeenten. Dat blijkt niet alleen uit de cijfers, maar ook uit het gevoel van veiligheid van de burgers. Toch is de terugloop bij de politie een thema waar ik samen met mijn collega’s uit de regio erg alert op ben en op zal blijven.’ Zo laat burgmeester Bijl aan het slot van zijn memo aan de raad weten.

Veiligheid artikelen