HomeNieuwsMilieuBotulisme in de Bottersloot

Botulisme in de Bottersloot

pijlstaarteend.jpgOp 7 oktober jl. hebben de bewoners van de Botterstraat van de dierenarts de bevestiging gekregen dat de pijlstaarteend (foto in gezonde toestand) in de Bottersloot is overleden aan Botulisme Type C.

Hiermee wordt het vermoeden bevestigd dat er sprake is van een ernstige situatie m.b.t. de Waterkwaliteit in de Bottersloot. Deze eend was suf en had verlamde spieren en vertoonde dezelfde symptomen als de andere 23 overleden eenden.

Ontwijkende antwoorden

De Stadspartij stelde hierover vragen aan het college van B&W waarop in hoofdzaak ontwijkende en vreemde antwoorden werden gegeven. Goed en alert onderzoek naar de situatie werd niet gedaan. Vandaar dat de bewoners zelf het onderzoek naar zich toe hebben getrokken toen zich weer een sterfgeval voordeed.

 Verontreinigde bagger

Zeker gezien de waterstand in de sloot, die niet voldoet aan het gemeentelijk waterplan, is er met een aan zekerheid grenzend vermoeden een verband met de aanwezigheid van verontreinigde bagger in de sloot en de dood van de eenden (24 nu al).
De gemeente heeft aangegeven contact op te zullen nemen met het hoogheemraadschap over het tijdstip van baggeren van de sloot. Tot op heden is er nog geen duidelijkheid wat er gaat gebeuren. De Flora- en faunawet is duidelijk over wat de verantwoordelijkheden en de verplichtingen van de gemeenten in dit verband zijn:

Artikel 2 flora- en faunawet

1.   Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.

2.   De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Mocht er geen actie worden ondernomen door de gemeente Purmerend dan zullen in ieder geval de bewoners verdere stappen ondernemen. Door de Stadspartij is verantwoordelijk wethouder Hans Krieger (milieu en dierenwelzijn) op de situatie wederom geattendeerd en om een reactie gevraagd.

ZIE OOK:

foto pijlstaarteend: Wikipedia
Bron: Botterstraat Weblog

 


Milieu artikelen