HomeNieuwsEconomieBespreking gevolgen stikstof maatregelen regering in raadscommissie Ruimte

Bespreking gevolgen stikstof maatregelen regering in raadscommissie Ruimte

Doekveemarkt
Nostalgie
foto Stadspartij


Ernstige zorgen maakt de fractie Stadspartij-Beemster Polder Partij zich over het door het Rijk ingezette beleid met betrekking tot de stikstofmaatregelen. De door het rijk gepresenteerde maatregelen over de stikstofreductie percentages hebben grote maatschappelijke, economische en sociale gevolgen voor het platteland.

De fractie van Stadspartij-Beemster Polder Partij stelt middels een bespreeknotitie vanavond in de raadscommissie Ruimte deze situatie aan de orde. Het doel is om te komen tot een verklaring van de gemeenteraad van Purmerend en die aan het bestuur van de provincie Noord-Holland te sturen. Immers de Provincie is door de regering gebombardeerd tot uitvoerder.

Dat er veranderingen plaats moeten gaan vinden begrijpen ook de (agrarische) ondernemers, maar maatwerk en een op vertrouwen en gepaste gerichte veranderingsaanpak van de problematiek is gewenst. Onderdeel van deze verklaring zou dan ook in ieder geval moeten inhouden dat er een andere wijze van benadering in de door de regering opgelegde doelstelling plaatsvindt.

De fractie Stadspartij-Beemster Polder Partij organiseert ter oriëntatie al wekenlang bedrijfsbezoeken bij ondernemers in de Beemster waaronder veel agrarische bedrijven, zoals bijvoorbeeld bij de Gebroeders Van Baar CV.
Zij vertelden bij RTV Purmerend hun verhaal.

Vakmanschap voert boventoon

Tijdens deze bedrijfsbezoeken werd en wordt de fractie geïnformeerd over de bedrijfsvoering bij de agrarische bedrijven in de melkveehouderij. Het valt daarbij op dat bij alle bezochte bedrijven diervriendelijkheid, innovatie en vooruitstrevendheid, kortom vakmanschap, de boventoon voert. De bezochte bedrijven verwonderen zich over de terughoudendheid van de overheid om hun kant van de mogelijkheden mee te laten wegen. Vaak zijn dit traditionele familiebedrijven, die van vader op zoon c.q. dochter zijn overgegaan tot wel tot 150 jaar terug in de tijd en over veel vakkennis beschikken.

Bij de bezoeken valt het op dat veel bedrijven modern van opzet zijn en dat er al veel innovatieve maatregelen zijn doorgevoerd of dat de ondernemers voornemens zijn hierin te willen investeren. Dat laatste wordt overigens steeds lastiger door het door het rijk aangekondigde beleid. Dit beleid kijkt nu alleen naar stikstof terwijl er gezien de klimaatafspraken juist gelijktijdig in samenhang maatregelen genomen dienen te worden.

Melkveehouders geven aan dat door technische innovatie de veehouderij effectiever en duurzamer kan worden met aandacht voor dierenwelzijn. Door deze innovatie kan er een stikstofreductie tot wel 70% worden bereikt, terwijl ook klimaatmaatregelen in de bedrijfsvoering gelijktijdig plaats kunnen vinden waarmee wordt voorkomen dat nieuwe investeringen straks weer teniet worden gedaan.

Roep om maatwerk

Tot nog toe is er geen gehoor gegeven aan de roep om onder andere innovatief maatwerk vanuit de verschillende bedrijfsgroepen gevestigd in en om de directe nabijheid van N-2000 gebieden. Deze bedrijven krijgen als de door de regering gestelde doelen doorgaan tot 70% stikstofreductie volgens de “Stikstofkaart” van de minister opgelegd.

Dit doel zal zonder aanpassingen niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden. Om dit doel wel te bereiken dienen technische innovaties anders dan nu wel geaccepteerd te worden.

Stadspartij-BPP hoopt op een goede, vruchtbare inhoudelijke discussie in de commissie Ruimte met als uitkomst een gezamenlijke brief aan de provincie met zorgen over de provinciale aanpak als de regeringsplannen ongewijzigd doorgaan.

Een concept raadsbrief aan Provinciale en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is bij de bespreeknotitie aangeboden.

Economie artikelen